دسته بندی ها
بزن بریم

مهندسی ژنتیک

لغات انگلیسی مهندسی ژنتیک

1

acquired character

acquired character

ویژگی اکتسابی

allele

allele

الل (ژنتیک) (دگره)

biotype

biotype

زیست گروه (زیست گونه)

blueprint

blueprint

نقشه ساخت (بلوپرینت)
2

chromosome

chromosome

کروموزوم (زیست شناسی) (رنگین تن، فام‌تن)

clone

clone

تاگ (زیست شناسی) (همسان، کلون)

clone

clone

تاگ کردن (زیست شناسی) (شبیه سازی کردن، کلون کردن)

DNA

DNA

دی ان ای (دنا)
3

dominant

dominant

غالب (مسلط، قدرتمند، تاثیرگذار)

engineer

engineer

مهندس

frankenfood

frankenfood

غذای غیرارگانیک (غذای تراریخته)

gene pool

gene pool

خزانه ژنی (خزانه ژنتیکی)
4

gene therapy

gene therapy

ژن‌درمانی

genetic

genetic

ژنتیکی (زیست شناسی) ([وابسته به ژنتیک])

genetically modified

genetically modified

(از لحاظ) ژنتیکی اصلاح‌شده (اصلاح‌شده ژنتیکی)

genetic code

genetic code

رمز ژنتیکی
5

genetic engineering

genetic engineering

مهندسی ژنتیک (اصلاح ژنتیکی)

genome

genome

ژنوم (محتوای ژنتیکی یاخته)

genotype

genotype

ژنوتیپ (اطلاعات ژنتیکی)

GM

GM

(از لحاظ) ژنتیکی اصلاح شده (اصلاح شده ژنتیکی)
6

GMO

GMO

جانداران دستکاری‌شده ژنتیکی (جانداران مهندسی‌شده ژنتیکی)

heterozygote

heterozygote

هتروزیگوت (ژنتیک) (ناجورتخم، ناجورزاگ)

homozygote

homozygote

هوموزیگوت (ژنتیک) (جورتخم، جورزاگ)

inheritable

inheritable

موروثی
7

inhibitor

inhibitor

مهارکننده (ژنتیک)

mutant

mutant

جهش‌یافته (ژنتیک)

mutant

mutant

ژن جهش‌یافته

mutate

mutate

جهش یافتن (ژن) (جهش داشتن، جهش کردن)
8

mutation

mutation

جهش (ژنتیک)

nucleus

nucleus

هسته یاخته (هسته (اندامک))

pharming

pharming

اصلاح نژاد

phenotype

phenotype

فنوتیپ (ژنتیک) (رخ‌نمود)
9

recessive gene

recessive gene

ژن مغلوب

replicator

replicator

همانندساز (ژن) (خودجایگزین‌گر)

sequence

sequence

توالی‌یابی کردن (ژنتیک)

sex chromosome

sex chromosome

کروموزوم جنسی
10

transgenic

transgenic

تراژنی (تراریخته)

transgenic

transgenic

محصول تراریخته (محصول تراژنی شده)

X chromosome

X chromosome

کروموزوم ایکس (کروموزومx)

Y chromosome

Y chromosome

کروموزوم ایگرگ (کروموزومY)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *