دسته بندی ها
بزن بریم

سایر مناطق جغرافیایی

لغات انگلیسی سایر مناطق جغرافیایی

1

archipelago

archipelago

مجمع‌الجزایر

arctic

arctic

قطبی (منجمد، شمالگانی)

arid

arid

خشک (بایر، بی آب و علف)

barren

barren

بایر (زمین)
2

canyon

canyon

تنگه (ژرف‌دره، دره باریک و تنگ)

cold

cold

سرد

desert

desert

بیابان (صحرا)

dry

dry

بی‌باران (خشک)
3

equator

equator

خط استوا

equatorial

equatorial

استوایی

farmland

farmland

زمین زراعی (زمین کشاورزی)

fertile

fertile

حاصلخیز
4

foothill

foothill

کوهپایه (مناطق دامنه‌ای، دشت و دمن)

forest

forest

جنگل

glacier

glacier

یخچال طبیعی

gorge

gorge

ژرف‌دره (دره تنگ)
5

grassland

grassland

چمنزار (مرتع)

hemisphere

hemisphere

نیمکره

hill

hill

تپه

hot

hot

داغ (خیلی گرم)
6

humid

humid

مرطوب (آب و هوا) (دم‌دار)

ice sheet

ice sheet

یخسار (توده‌ای پایدار و دائمی از یخ)

island

island

جزیره

isthmus

isthmus

باریکه خاکی (باریکه، گلوگاه خاکی)
7

marsh

marsh

باتلاق (مرداب)

moor

moor

دشت (زمین بایر، مورلند)

moorland

moorland

خلنگ زار (مورلند، دشت، زمین بایر)

mountain

mountain

کوه (کوهستان)
8

peninsula

peninsula

شبه‌جزیره

plain

plain

جلگه (دشت)

prairie

prairie

مرغزار (علفزار)

rain forest

rain forest

جنگل بارانی (استوایی)
9

region

region

منطقه (ناحیه)

subtropical

subtropical

نیمه‌گرمسیری (وابسته به مناطق نیمه‌گرمسیری)

subtropics

subtropics

مناطق نیمه‌گرمسیری

temperate

temperate

معتدل
10

tropic

tropic

مدار (جغرافیا)

tropical

tropical

استوایی (گرمسیری)

tundra

tundra

توندرا (سرددشت)

volcanic

volcanic

آتش‎فشانی
11

wet

wet

خیس (مرطوب)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *