دسته بندی ها
بزن بریم

دستور زبان

لغات انگلیسی دستور زبان

1

prefix

prefix

پیشوند

person

person

شخص (دستور زبان)

syntax

syntax

نحو (زبان شناسی) (علم ترکیب)

comparative

comparative

تفضیلی (مقایسه ای)
2

grammar

grammar

دستور زبان (گرامر)

singular

singular

مفرد

comparative

comparative

تفضیلی (مقایسه ای، قیاسی)

preposition

preposition

حرف اضافه (دستور زبان)
3

tense

tense

زمان (دستور زبان)

singular

singular

مفرد

conjugate

conjugate

صرف کردن (دستور زبان)

past

past

گذشته (دستور زبان)
4

definite article

definite article

حرف تعریف معین (دستور زبان) (حرف معرفه)

affix

affix

وند (دستور زبان)

present

present

زمان حال (مضارع (دستور زبان))

conjunction

conjunction

حرف ربط (دستور زبان)
5

phrasal verb

phrasal verb

فعل عبارتی (فعل دو کلمه‌ای)

spell

spell

خوانده شدن (واژه ... را ساختن)

past

past

گذشته

continuous

continuous

استمراری
6

imperfect

imperfect

زمان گذشته استمراری

phrase

phrase

عبارت

ungrammatical

ungrammatical

دارای غلط دستوری (غیر دستوری)

morpheme

morpheme

تکواژ ([کوچک‌ترین واحد دستوری])
7

progressive

progressive

استمراری (دستور زبان)

spelling

spelling

هجی (املا)

parse

parse

تجزیه‌ کردن (اجزای جمله)

neologism

neologism

نوواژه (واژه جدید، لغت اختراعی)
8

interjection

interjection

حرف ندا (دستور زبان)

pronoun

pronoun

ضمیر

agree

agree

تطابق داشتن (هماهنگ بودن)

ending

ending

بخش پایانی (انتها)
9

pluperfect

pluperfect

گذشته کامل (دستور زبان)

suffix

suffix

سوند

proper noun

proper noun

اسم خاص

grammatical

grammatical

دستوری (گرامری)
10

masculine

masculine

مذکر (دستور زبان)

article

article

حرف تعریف

superlative

superlative

صفت عالی (دستور زبان)

verb

verb

فعل
11

etymology

etymology

ریشه شناسی (واژگان)

abstract noun

abstract noun

اسم انتزاعی

superlative

superlative

عالی (صفت)

plural

plural

جمع
12

plural

plural

جمع

homophone

homophone

واژه هم‌آوا (با املای متفاوت) (اشتراک لفظی)

indefinite article

indefinite article

حرف تعریف نامعین (دستور زبان) (حرف نکره)

masculine

masculine

واژه مذکر
13

active

active

معلوم (دستور زبان)

declension

declension

صرف واژه

feminine

feminine

مونث (دستور زبان)

infinitive

infinitive

مصدر ([شکل ساده فعل])
14

portmanteau word

portmanteau word

تکواژ چندوجهی (تکواژ مرکب)

voice

voice

وجه (فعل) (حالت، صیغه)

coinage

coinage

نوواژه (واژه ابداعی)

neuter

neuter

خنثی (دستور زبان)
15

idiom

idiom

اصطلاح

feminine

feminine

جنسیت مونث

modal

modal

فعل وجهی (دستور زبان)

noun

noun

سم
16

active

active

فعل معلوم (دستور زبان)

homonym

homonym

واژه هم‌آوا (با املای یکسان) (اشتراک لفظی)

idiomatic

idiomatic

مصطلح

word

word

کلمه (واژه، لغت)
17

passive

passive

مجهول

reflexive

reflexive

انعکاسی (دستور زبان)

passive

passive

حالت مجهول

past perfect

past perfect

گذشته کامل (دستور زبان)
18

adjective

adjective

صفت

pragmatics

pragmatics

کاربردشناسی ([از شاخه‌های علم زبان‌شناسی])

adverb

adverb

قید

future

future

آینده
19

perfect

perfect

کامل (دستور زبان)

inflection

inflection

وند تصریفی

semantics

semantics

معناشناسی ([از شاخه‌های علم زبان‌شناسی])

number

number

شمار (دستور زبان)
20

gender

gender

جنسیت

decline

decline

صرف کردن (دستور زبان)

common noun

common noun

اسم عام

sentence

sentence

جمله
21

gerund

gerund

اسم مصدر
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *