دسته بندی ها
بزن بریم

کمک به دیگران

لغات انگلیسی کمک به دیگران

1

affinity card

affinity card

کارت اعتباری خیریه

alms

alms

صدقه (خیرات)

appeal

appeal

درخواست (تقاضا)

appeal

appeal

درخواست کردن (تقاضا کردن)
2

assistance

assistance

کمک (مساعدت)

bazaar

bazaar

بازارچه خیریه

benefactor

benefactor

فرد نیکوکار (فرد خیر، حامی مالی)

benefit

benefit

مهمانی خیریه (مراسم خیریه)
3

bring-and-buy sale

bring-and-buy sale

بازارچه خیریه

charitable

charitable

خیریه (انسان‌دوستانه)

charity

charity

خیریه (موسسه و سازمان) (صدقه)

charity shop

charity shop

فروشگاه خیریه
4

collection

collection

جمع آوری

deed of covenant

deed of covenant

قرارداد پرداخت کمک مالی (به خیریه)

donate

donate

اهدا کردن

donation

donation

اهدا (بخشش، اعانه)
5

donor

donor

اهداکننده (دهنده)

flag day

flag day

روز اهدای خیریه

food bank

food bank

بانک غذا (سازمان خیریه)

food stamp

food stamp

کوپن غذای دولتی
6

foundation

foundation

موسسه (بنیاد)

friend

friend

حامی (پشتیبان)

fundraiser

fundraiser

جمع‌آوری اعانه (فرد، موسسه) (جمع‌آوری کمک‌های مالی)

fun run

fun run

مسابقه دوی تفریحی (برای جمع‌آوری خیریه)
7

give

give

پول دادن (پول اعطا کردن)

handout

handout

صدقه (اعانه، خیریه)

helper

helper

دستیار (کمک کننده)

housing project

housing project

خانه سازمانی (شهرک مسکونی سازمانی (دولتی))
8

medicaid

medicaid

بیمه مدیکید (برنامه بهداشتی آمریکا برای فقرا)

microfinance

microfinance

سرمایه‌گذاری خرد (ارائه خدمات مالی به افراد کم درآمد)

NGO

NGO

سازمان مردم‌نهاد (سمن)

opportunity shop

opportunity shop

بازارچه خیریه
9

patron

patron

حامی (پشتیبان)

حامی (پشتیبان)

philanthropist

انسان‌دوست (بشردوست، خیرخواه)

philanthropy

philanthropy

انسان‌دوستی (بشردوستی، خیرخواهی)

public housing

public housing

خانه سازمانی (خانه دولتی)
10

rag

rag

مراسم خیریه دانش‌آموزی

rotary club

rotary club

باشگاه روتاری

sale of work

sale of work

بازارچه خیریه

shelter

shelter

پناهگاه (سرپناه)
11

social conscience

social conscience

آگاهی اجتماعی (وجدان اجتماعی)

social security

social security

بیمه تامین اجتماعی [هزینه ای که دولت به افراد مسن، بیمار، بیکار و ... میدهند]‎

sponsor

sponsor

حامی مالی (اسپانسر)

sponsor

sponsor

حمایت مالی کردن (اسپانسر شدن)
12

subscribe

subscribe

عضو شدن (مشترک شدن، آبونه شدن)

subscription

subscription

اشتراک (آبونمان)

telethon

telethon

برنامه طولانی تلویزیونی (برای جمع‌آوری خیریه)

thrift shop

thrift shop

بازارچه خیریه
13

trustee

trustee

عضو هیئت امنا (امین)

voluntary service overseas

voluntary service overseas

خدمات داوطلبانه در خارج از کشور

volunteer

volunteer

داوطلب (داوطلبانه)

welfare

welfare

رفاه
14

welfare state

welfare state

دولت رفاه
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *