دسته بندی ها
بزن بریم

ورزش های مرتبط با اسب

لغات انگلیسی ورزش های مرتبط با اسب

1

Arab

Arab

اسب عربی

back

back

شرط بستن روی اسب و ...

backmarker

backmarker

آخرین نفر یا حیوان (در مسابقه) (مسابقه‌دهنده جامانده)

betting shop

betting shop

قمارخانه
2

bit

bit

دهانه (افسار اسب)

blinkers

blinkers

چشم‌بند اسب

bloodstock

bloodstock

اسب‌های تروبرد (نژاد اسب)

bookmaker

bookmaker

دلال شرط‌بندی
3

bridle

bridle

افسار (لگام)

bronco

bronco

برانکو (نوعی اسب وحشی غرب امریکا)

canter

canter

تاخت ملایم اسب

canter

canter

با تاخت ملایم رفتن (اسب)
4

card

card

فهرست تمام مسابقات اسب‌دوانی

chaser

chaser

اسب مخصوص پرش

cinch

cinch

تنگ (بست آهنی و چرمی) به دور اسب بستن

cob

cob

کاب (نژادی از اسب پاکوتاه)
5

colt

colt

اسب جوان نر

crop

crop

شلاق (مخصوص سوارکاری)

derby

derby

مسابقات اسب‌سواری سالیانه

dismount

dismount

پایین آمدن (از اسب، موتور یا دوچرخه)
6

dressage

dressage

درساژ (از شاخه‌های ورزش سوارکاری)

each way

each way

سه سر برد (شرط‌بندی)

equestrianism

equestrianism

سوارکاری (ورزش یا مهارت)

equine

equine

اسبی (مربوط به اسب)
7

equitation

equitation

سوارکاری (مهارت‌ها و فعالیت‌های مرتبط با سوارکاری)

eventing

eventing

مسابقه اسب‌سواری سه‌روزه

farrier

farrier

نعل‌بند

feedbag

feedbag

کیسه غذا (اسب)
8

filly

filly

مادیان جوان (ماده‌اسب جوان)

flat racing

flat racing

مسابقه اسب‌سواری بدون مانع

foal

foal

کره‌اسب (اسب جوان)

fodder

fodder

علوفه (خوراک دام)
9

gallop

gallop

چهار نعل

gallop

gallop

چهار نعل رفتن

gamble

gamble

شرط‌بندی کردن (قمار کردن، شرط بستن)

girth

girth

تنگ اسب
10

groom

groom

تیمار کردن (اسب و ...)

groom

groom

ستوربان (مهتر [فردی که از اسب‌ها نگهداری می‌کند])

gymkhana

gymkhana

مسابقه اسب‌سواری

hack

hack

اسب‌سواری کردن (برای تفریح)
11

hack

hack

اسب (معمولی نه مسابقه‌ای) (اسب کرایه‌ای)

hacking jacket

hacking jacket

کت سوارکاری

halter

halter

افسار (مهار)

harness

harness

افسار (مهار، لگام)
12

harness

harness

افسار زدن (اسب)

hippodrome

hippodrome

ورزشگاه اسبدوانی

horseback

horseback

سوار اسب (پشت اسب)

horsebox

horsebox

وسیله نقلیه حمل اسب (اسب‌کش، کابین حمل اسب)
13

horseman

horseman

اسب‌سوار

horsemanship

horsemanship

سوارکاری

horseshoe

horseshoe

نعل اسب

horsewhip

horsewhip

شلاق اسب
14

horsewoman

horsewoman

سوارکار زن

horsey

horsey

وابسته به اسب (وابسته به سوارکاری)

hurdle

hurdle

مانع (در مسابقات ورزشی)

hurdles

hurdles

دو بامانع
15

jockey

jockey

سوارکار (اسب‌سوار)

jodhpurs

jodhpurs

شلوار مخصوص اسب‌سواری

jump

jump

پریدن

jump

jump

مانع (اسب‌دوانی)
16

jump-off

jump-off

وقت اضافه (مسابقات اسب‌دوانی برای تعیین برنده)

length

length

طول اسب

Lipizzaner

Lipizzaner

لیپیزان (اسب سفید مخصوص درساژ)

livery stable

livery stable

اصطبل مخصوص کرایه دادن اسب (اصطبل مخصوص نگهداری اسب‌های دیگران)
17

loose box

loose box

اصطبل (محل نگه‌داری اسب)

manger

manger

آخور (اسب و ...)

mare

mare

ماده اسب (بالغ)

mount

mount

سوار (اسب و ...) شدن
18

mount

mount

اسب

nag

nag

اسب

nobble

nobble

اسب را چیزخور کردن (به اسب دارو دادن)

nosebag

nosebag

کیسه غذا
19

noseband

noseband

پوزه‌بند (بینی‌بند)

novice

novice

اسبی که پیروزی مهمی در سابقه‌اش ندارد

obstacle

obstacle

مانع (سد، مشکل)

outrider

outrider

محافظ (سوار بر اسب یا موتور) (مشایع)
20

paddock

paddock

محل نگه‌داری و تمرین دادن اسب‌ها (زمین اسبدوانی)

photo finish

photo finish

نتیجه بسیار نزدیک (مسابقه)

pick

pick

انتخاب کردن

point-to-point

point-to-point

مسابقه اسب‌دوانی با مانع
21

polo

polo

چوگان

pommel

pommel

قسمت جلویی زین (اسب)

pony

pony

اسبچه (اسب کوچک) (پونی)

pony-trekking

pony-trekking

اسبچه‌سواری (اسبچه سوار شدن)
22

post

post

خط پایان (به ویژه اسب‌دوانی)

puissance

puissance

مسابقه پرش از مانع بلند (اسب‌دوانی)

punter

punter

قمارباز (اسب‌دوانی)

Quarter Horse

Quarter Horse

اسب کوارتر (اسب کوچک پرسرعت)
23

race

race

مسابقه

race

race

مسابقه دادن

racecard

racecard

فهرست مسابقات

racecourse

racecourse

زمین مسابقه (اسب، سگ و ...) (مسیر مسابقه)
24

racegoer

racegoer

فردی که برای دیدن مسابقات اسب‌دوانی می‌رود

racehorse

racehorse

اسب مسابقه

race meeting

race meeting

مسابقات اسب‌دوانی

racetrack

racetrack

زمین مسابقه (اسبدوانی و ...)
25

raceway

raceway

زمین مسابقه (اسبدوانی و ...)

racing

racing

مسابقه

ranch

ranch

مزرعه بزرگ و دامداری

rein

rein

افسار (لگام، عنان)
26

remount

remount

دوباره سوار (اسب و ...) شدن

ride

ride

سوار شدن (سواری کردن، راندن)

ride

ride

سواری

rider

rider

سوارکار (اسب)
27

riding

riding

اسب‌سواری

ringer

ringer

بازیکن غیرمجاز (سوارکار غیرمجاز، اسب غیرمجاز)

rodeo

rodeo

رودیو (گاوبازی یا سوارکاری)

saddle

saddle

زین (دوچرخه، اسب و ...)
28

saddle

saddle

زین کردن (اسب) (زین بستن (روی اسب))

saddle horse

saddle horse

محل نگهداری یا نظافت زین اسب

saddlery

saddlery

هنر زین‌سازی

shot

shot

شانس پیروزی (اسب و ... در یک مسابقه) (احتمال برد)
29

show jumping

show jumping

پرش با اسب

spur

spur

مهمیز (سوارکاری)

spur

spur

با مهمیز به پهلوی اسب زدن

stable

stable

اسطبل
30

stable

stable

در اسطبل گذاشتن (اسب) (در اسطبل نگه‌داری کردن)

stablemate

stablemate

هم‌اسطبلی (اسب) (متعلق به یک اسطبل)

stabling

stabling

اسطبل (اسب)

stake

stake

شرط (پول شرط‌بندی شده)
31

stallion

stallion

اسب نر بالغ

starter

starter

آغازگر (مسابقه)

starting gate

starting gate

جایگاه آغاز (مسابقه اسب‌دوانی) (گیت شروع)

stayer

stayer

مسابقه‌دهنده با استقامت (اسب و ...)
32

steed

steed

اسب (آماده سواری)

steeplechaser

steeplechaser

سوارکار شرکت‌کننده در مسابقه پرش با اسب (اسب مخصوص مسابقه پرش با اسب)

stirrup

stirrup

رکاب (متصل به زین اسب)

stud

stud

اسب مخصوص جفتگیری (اسب پرورشی)
33

tack

tack

تجهیزات سوارکاری

thoroughbred

thoroughbred

اسب اصیل

tip

tip

نصیحت (نکته، راهنمایی)

tipster

tipster

خبرچین (مطلع)
34

tote

tote

نوعی شرط‌بندی

trot

trot

یورتمه رفتن (با گام های سریع و کوتاه رفتن)

trot

trot

یورتمه (اسب) (تند راه رفتن)

trotter

trotter

اسب یورتمه‌رو
35

turf

turf

مسابقه اسب‌دوانی (پیست اسب‌دوانی)

unsaddle

unsaddle

زین (اسب را) درآوردن (زین (اسب را) باز کردن)

unseat

unseat

انداختن (از اسب یا دوچرخه) (زمین زدن)

winner

winner

برنده
36

yearling

yearling

حیوان یک یا دو ساله (به ویژه اسب)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *