دسته بندی ها
بزن بریم

بی مهرگان و حشرات

لغات انگلیسی بی مهرگان و حشرات

1

Tick

Tick

کنه

Bee

Bee

زنبور

Shrimp

Shrimp

میگو

Cockchafer

Cockchafer

سوسک طلایی
2

Aphid

Aphid

شته

Scorpion

Scorpion

عقرب

Slug

Slug

لیسه (حلزون بی صدف)

Caterpillar

Caterpillar

کرم صدپا (کرم پیله ساز)
3

Jellyfish

Jellyfish

عروس دریایی

Bivalve

Bivalve

دوکفه ای

Cockle

Cockle

صدف راه راه

Arthropod

Arthropod

بندپایان
4

Crayfish

Crayfish

خارچنگ (خرچنگ رودخانه)

Lobster

Lobster

خرچنگ (لابستر)

Boll weevil

Boll weevil

سوسکچه غوزه

Crab

Crab

خرچنگ
5

Dragonfly

Dragonfly

سنجاقک

Mosquito

Mosquito

پشه

Chigger

Chigger

جرب خرمن (کنه)

Shellfish

Shellfish

حلزون صدف دار
6

Insect

Insect

حشره

Black fly

Black fly

سیاه مگس

Octopus

Octopus

اختاپوس (هشت پا)

Abalone

Abalone

صدف آبالون
7

Earthworm

Earthworm

کرم خاکی

Butterfly

Butterfly

پروانه

Colorado beetle

Colorado beetle

سوسک سیب زمینی کلرادو

Snail

Snail

حلزون
8

Brachiopod

Brachiopod

بازوپایان

Tarantula

Tarantula

رتیل

Cricket

Cricket

جیرجیرک

Cicada

Cicada

زنجره
9

Woodworm

Woodworm

کرم چوب (موریانه)

Barnacle

Barnacle

کشتی چسب (سرخاب)

Fly

Fly

مگس

Bug

Bug

حشره
10

Leech

Leech

زالو

Worm

Worm

کرم

Flea

Flea

کک

Clam

Clam

صدف خوراکی (صدف دوکفه ای)
11

Starfish

Starfish

ستاره دریایی

Termite

Termite

موریانه

Ant lion

Ant lion

مورچه گیر

Beetle

Beetle

سوسک
12

Firefly

Firefly

کرم شب تاب (حشره شب تاب)

Grasshopper

Grasshopper

ملخ

Bedbug

Bedbug

ساس

Crane fly

Crane fly

مگس درنا
13

Black widow

Black widow

(عنکبوت) بیو سیاه

Spider

Spider

عنکبوت

Cockroach

Cockroach

سوسک فاضلاب

Caddis

Caddis

بال مودار
14

Wasp

Wasp

زنبور (بی عسل) (زنبور وحشی)

Blackfly

Blackfly

سیاه مگس

Daddy-long-legs

Daddy-long-legs

عنکبوت بابا لنگ دراز

Damselfly

Damselfly

سنجاقک
15

Death-watch beetle

Death-watch beetle

سوسک مرگ (نوعی سوسک چوب کاو)

Earwig

Earwig

گوش خیزک (حشره)

Flatworm

Flatworm

کرم پهن

Furniture beetle

Furniture beetle

سوسک چوب خوار
16

Glow-worm

Glow-worm

کرم شب تاب

Gogga

Gogga

حشره

Greenfly

Greenfly

شته

Grub

Grub

شفیره (کرم حشره، لارو)
17

Hermit crab

Hermit crab

خرچنگ گوشه گیر (خرچنگ منزوی)

Hookworm

Hookworm

کرم قلابدار (نوعی انگل لوله ای)

Hornet

Hornet

زنبور سرخ (زنبور گاوی)

Invertebrate

Invertebrate

بی مهره (جانورشناسی) (جانور فاقد ستون فقرات)
18

Invertebrate

Invertebrate

بی مهره

Krill

Krill

کریل (نوعی بی مهره اقیانوسی)

Lacewing

Lacewing

کفشدوزک

Langouste

Langouste

شاه میگوی تیغی
19

Langoustine

Langoustine

شاه میگوی نروژی

Larva

Larva

شفیره (کرمینه، لارو)

Limpet

Limpet

خاره چسب (نوعی نرم تن)

Liver fluke

Liver fluke

انگل کبد (کرم جگر (انسان و حیوان))
20

Locust

Locust

ملخ

Louse

Louse

شپش

Lugworm

Lugworm

کرم کرانه (کرم شنی)

Maggot

Maggot

لیسه حشره (لیسه یا کرمینه برخی حشرات)
21

Mayfly

Mayfly

حشره یک روزه

Midge

Midge

ریز پشه (نوعی حشره ریز شبیه پشه)

Centipede

Centipede

هزارپا (جانور شناسی)

Millipede

Millipede

هزارپا
22

Minibeast

Minibeast

حشرات و بی مهرگان

Mite

Mite

هیره (نوعی بندپای میکروسکوپی) (مایت)

Mollusc

Mollusc

نرم تن (موجود زنده)

Money spider

Money spider

عنکبوت لحاف دوز
23

Moth

Moth

بید (شب پره، پروانه)

Mussel

Mussel

صدف سیاه (صدف دوکفه ای)

Nautilus

Nautilus

ملوانک (موجود دریایی) (ناتیلوس)

Nematode

Nematode

کرم لوله ای
24

Nit

Nit

تخم شپش

Nymph

Nymph

حشره نابالغ

Oyster

Oyster

صدف خوراکی

Periwinkle

Periwinkle

صدف پیرابند
25

Polyp

Polyp

گزنه دریایی

Pond skater

Pond skater

آب پیما (حشره)

Portuguese man-of-war

Portuguese man-of-war

ناوچه پرتغالی (نوعی مرجان دریایی)

Prawn

Prawn

میگو (گوشت میگو)
26

Praying mantis

Praying mantis

آخوندک

Pupa

Pupa

شفیره (حشرات)

Queen

Queen

ملکه

Razor shell

Razor shell

صدف تیغی
27

Red admiral

Red admiral

دریاسالار سرخ (گونه پروانه)

Roundworm

Roundworm

کرم لوله ای (کرم حلقوی)

Scallop

Scallop

گوش ماهی

Scarab

Scarab

سرگین چرخان (گونه سوسک) (سرگین غلتان)
28

Sea anemone

Sea anemone

شقاسق دریایی

Sea cucumber

Sea cucumber

خیار دریایی

Sea urchin

Sea urchin

توتیای دریایی (خارپشت دریایی)

Silkworm

Silkworm

کرم ابریشم
29

Silverfish

Silverfish

بید کاغذ (نره ماهی)

Spanish fly

Spanish fly

مگس اسپانیایی

Sponge

Sponge

اسفنج دریایی

Squid

Squid

ماهی مرکب (سرپاور)
30

Stag beetle

Stag beetle

سوسک گوزنی

Stick insect

Stick insect

چوبک سان (حشره) (حشره چوب)

Tapeworm

Tapeworm

کرم نواری

Threadworm

Threadworm

کرمک (کرم نخسانه (انگل))
31

Water strider

Water strider

آب پیما (حشره)

Weevil

Weevil

سوسکچه (سرخرطومی(نوعی سوسک))

Whelk

Whelk

حلزون نفیر

Winkle

Winkle

صدف پیرابند
32

Woodlouse

Woodlouse

خرخاکی
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *