دسته بندی ها
بزن بریم

روابط بین الملل

لغات انگلیسی روابط بین الملل

1

alliance

alliance

اتحاد (معاهده، پیمان)

allied

allied

متحد (هم‌پیمان)

ally

ally

دوست (متحد، هم پیمان)

arena

arena

عرصه (گود، پهنه، حوزه)
2

arms control

arms control

کنترل تسلیحات

bilateral

bilateral

دو جانبه (دو بخشی)

bloc

bloc

گروه سیاسی هم‌پیمان (گروه سیاسی هم‌دست)

border

border

مرز (سر حد)
3

bridge-building

bridge-building

فعالیت در راستای بهبود روابط

colonialism

colonialism

استعمار (استعمارگری)

commerce

commerce

بازرگانی (داد و ستد)

common market

common market

بازار مشترک
4

compact

compact

معاهده (پیمان‌نامه، قراردا)

confederation

confederation

کنفدراسیون (کشورگان)

conflict

conflict

کشمکش (تضاد، درگیری)

convention

convention

همایش( نشست، اجلاس)
5

cross-border

cross-border

فرامرزی (بین‌المللی)

détente

détente

کاهش فشار و تنش (روابط بین‌الملل)

dialogue

dialogue

دیالوگ (مکالمه)

diplomacy

diplomacy

سیاست (دیپلماسی)
6

diplomatic

diplomatic

دیپلماتیک

economy

economy

اقتصاد

entente

entente

تفاهم (روابط بین کشورها)

foreign and commonwealth office

foreign and commonwealth office

وزارت امور خارجه بریتانیا (وزارت خارجه)
7

foreign secretary

foreign secretary

وزیر خارجه

foreign service

foreign service

خدمات خارجی (خدمات دیپلماتیک)

free trade

free trade

تجارت آزاد

frontier

frontier

مرز (سرحد)
8

geopolitics

geopolitics

سیاست جغرافیایی (ژئوپلیتیک، جغراسیاست)

globalization

globalization

جهانی سازی (جهانی شدن)

human rights

human rights

حقوق بشر

imperialism

imperialism

امپریالیسم (استعمارطلبی، توسعه‌طلبی)
9

intergovernmental

intergovernmental

میان‌دولی (بین دولت‌ها)

international

international

بین‌المللی

internationalism

internationalism

فراملی‌گرایی (بین‌الملل‌گرایی)

interventionism

interventionism

مداخله گرایی (سیستم مداخله دولت در امور اقتصادی و عدم وجود آزادی در تجارت)
10

isolationism

isolationism

انزواگرایی (انزواطلبی)

multilateral

multilateral

چندجانبه

negotiate

negotiate

مذاکره کردن (گفتگو کردن)

negotiation

negotiation

مذاکره
11

neocolonialism

neocolonialism

استعمار نو

non-aggression

non-aggression

عدم تجاوز

non-intervention

non-intervention

عدم مداخله

peacekeeping

peacekeeping

صلح‌بانی (حفظ صلح)
12

peacemaker

peacemaker

مصلح (صلح‌آور)

policy

policy

سیاست (خط مشی)

rapprochement

rapprochement

مصالحه (آشتی، ایجاد روابط حسنه)

relation

relation

رابطه (ارتباط)
13

relationship

relationship

رابطه

resolution

resolution

قطعنامه (مصوبه)

summit

summit

سران (سران دولت‌ها)

thaw

thaw

گرمی (روابط) (از بین رفتن کدورت)
14

trade

trade

تجارت (داد و ستد، خرید و فروش)

transatlantic

transatlantic

در آن سوی اقیانوس اطلس (فرا اطلسی)

transnational

transnational

فراملی

treaty

treaty

قرارداد (پیمان نامه)
15

unilateralism

unilateralism

یکجانبه‌گرایی

united nations

united nations

سازمان ملل متحد
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *