دسته بندی ها
بزن بریم

توصیف کار

لغات انگلیسی توصیف کار

1

achieve

achieve

رسیدن (به هدف) (به دست آوردن، موفق شدن)

arduous

arduous

دشوار (مشقت‌بار)

back-breaking

back-breaking

طاقت‌فرسا (دشوار، خسته‌کننده)

careful

careful

مراقب (مواظب)
2

challenging

challenging

چالش‌برانگیز (چالشی)

collaborative

collaborative

مشارکتی (مبتنی بر همکاری)

competitive

competitive

رقابتی

creative

creative

خلاق
3

dangerous

dangerous

خطرناک

demanding

demanding

دشوار (پرمسئولیت)

easy

easy

ساده (راحت، آسان)

exciting

exciting

هیجان‌انگیز (مهیج)
4

exhausting

exhausting

بسیار خسته‌کننده (به شدت خسته‌کننده)

gruelling

gruelling

طاقت‌فرسا (خسته‌کننده، دشوار)

hard

hard

سخت (دشوار، مشکل)

hectic

hectic

پرجنب و جوش (پرتکاپو، شلوغ)
5

intellectual

intellectual

ذهنی (فکری)

intensive

intensive

شدید (فشرده)

intermittent

intermittent

متناوب

labor-intensive

labor-intensive

وابسته به صنایعی که نیاز به نیروی کار زیاد دارند (پرکارگر)
6

light

light

ساده (آسان)

manage

manage

مدیریت کردن (گرداندن، اداره کردن)

menial

menial

فرومایه (دون‌پایه)

meticulous

meticulous

موشکافانه (دقیق، با جزئیات)
7

monotonous

monotonous

یکنواخت (خسته کننده)

multitask

multitask

چند کار را با هم انجام دادن (چند کاره بودن)

painstaking

painstaking

دقیق (جامع و کامل)

physical

physical

جسمی (فیزیکی)
8

rewarding

rewarding

پرارزش (مفید، رضایت بخش)

satisfying

satisfying

رضایت بخش (راضی کننده)

shoddy

shoddy

بی‌کیفیت (بنجل، بدساخت)

solitary

solitary

منزوی (تک و تنها، انفرادی)
9

stimulating

stimulating

مهیج (محرک، شورانگیز)

taxing

taxing

چالش‌برانگیز (دشوار، طاقت‌فرسا، نیازمند تلاش فکری و جسمی)

tedious

tedious

خسته‌کننده (کسل‌کننده)

tiring

tiring

خسته‌کننده
10

unfinished

unfinished

ناتمام

workload

workload

میزان کار (مقدار کار)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *