دسته بندی ها
بزن بریم

توصیف کار

لغات انگلیسی توصیف کار

1

achieve

achieve

رسیدن (به هدف) (به دست آوردن، موفق شدن)

arduous

arduous

دشوار (مشقت‌بار)

back-breaking

back-breaking

طاقت‌فرسا (دشوار، خسته‌کننده)

careful

careful

مراقب (مواظب)
2

challenging

challenging

چالش‌برانگیز (چالشی)

collaborative

collaborative

مشارکتی (مبتنی بر همکاری)

competitive

competitive

رقابتی

creative

creative

خلاق
3

dangerous

dangerous

خطرناک

demanding

demanding

دشوار (پرمسئولیت)

easy

easy

ساده (راحت، آسان)

exciting

exciting

هیجان‌انگیز (مهیج)
4

exhausting

exhausting

بسیار خسته‌کننده (به شدت خسته‌کننده)

gruelling

gruelling

طاقت‌فرسا (خسته‌کننده، دشوار)

hard

hard

سخت (دشوار، مشکل)

hectic

hectic

پرجنب و جوش (پرتکاپو، شلوغ)
5

intellectual

intellectual

ذهنی (فکری)

intensive

intensive

شدید (فشرده)

intermittent

intermittent

متناوب

labor-intensive

labor-intensive

وابسته به صنایعی که نیاز به نیروی کار زیاد دارند (پرکارگر)
6

light

light

ساده (آسان)

manage

manage

مدیریت کردن (گرداندن، اداره کردن)

menial

menial

فرومایه (دون‌پایه)

meticulous

meticulous

موشکافانه (دقیق، با جزئیات)
7

monotonous

monotonous

یکنواخت (خسته کننده)

multitask

multitask

چند کار را با هم انجام دادن (چند کاره بودن)

painstaking

painstaking

دقیق (جامع و کامل)

physical

physical

جسمی (فیزیکی)
8

rewarding

rewarding

پرارزش (مفید، رضایت بخش)

satisfying

satisfying

رضایت بخش (راضی کننده)

shoddy

shoddy

بی‌کیفیت (بنجل، بدساخت)

solitary

solitary

منزوی (تک و تنها، انفرادی)
9

stimulating

stimulating

مهیج (محرک، شورانگیز)

taxing

taxing

چالش‌برانگیز (دشوار، طاقت‌فرسا، نیازمند تلاش فکری و جسمی)

tedious

tedious

خسته‌کننده (کسل‌کننده)

tiring

tiring

خسته‌کننده
10

unfinished

unfinished

ناتمام

workload

workload

میزان کار (مقدار کار)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.