دسته بندی ها
بزن بریم

روزنامه نگاری

لغات انگلیسی روزنامه نگاری

1

advice column

advice column

ستون مشاوره (روزنامه)

agony column

agony column

ستون مشاوره (در مجلات و روزنامه)

anchor

anchor

گوینده (خبر) (مجری (اخبار))

article

article

مقاله
2

backstory

backstory

پیشینه شخصیت‌های سینمایی و داستانی (پیشینه داستان)

blaze

blaze

منتشر کردن (خبر) (جار زدن، با سر و صدا اعلام کردن، پخش کردن)

canard

canard

شایعه (بی‌اساس) (خبر یا داستان دروغین)

carry

carry

منتشر کردن (خبر و ...) (پخش کردن)
3

censorship

censorship

سانسور (تفتیش (عقاید، نوشتار و ...))

checkbook journalism

checkbook journalism

روزنامه‌نگاری بر مبنای رشوه

circulation

circulation

تیراژ (روزنامه و مجله)

city desk

city desk

بخش اخبار مالی یک روزنامه (بریتانیا) (بخش اخبار محلی یک روزنامه (امریکا))
4

dispatch

dispatch

گزارش ارسالی از خارج کشور (توسط خبرنگار)

editorialize

editorialize

عقیده شخصی خود را بیان کردن (به جای خبر اصلی)

exclusive

exclusive

گزارش ویژه

gossip column

gossip column

ستون شایعات (در مجله و روزنامه)
5

headlines

headlines

(سرفصل) اخبار مهم

human interest

human interest

مطلب مورد توجه مردم (در روزنامه و ...)

item

item

قطعه خبری (خبر)

journalism

journalism

روزنامه‌نگاری
6

lead story

lead story

داستان اصلی (روزنامه و ...) (اولین و مهم‌ترین قطعه خبری)

listing

listing

فهرست (کاتالوگ)

lonely hearts column

lonely hearts column

ستون دوست‌یابی (روزنامه و ...) (ستون معشوقه‌یابی)

lonely hearts ad

lonely hearts ad

آگهی دوست‌یابی (آگهی معشوقه‌یابی)
7

mailbag

mailbag

نامه‌های دریافتی

news desk

news desk

میز خبر (مسئول گردآوری و گزارش خبر)

newsgathering

newsgathering

گردآوری خبر

newswire

newswire

سرویس خبری (فراهم‌کننده تازه‌ترین اخبار)
8

newsworthy

newsworthy

دارای ارزش خبری (مهم، جالب توجه)

obituary

obituary

آگهی ترحیم

op-ed

op-ed

بخش نظرات و مقاله‌های ویژه (روزنامه) (سرمقاله ویژه)

open letter

open letter

نامه سرگشاده
9

personal column

personal column

ستون تبلیغات شخصی (روزنامه)

photojournalism

photojournalism

عکاسی خبری

piece

piece

مقاله (قطعه خبری)

postbag

postbag

نامه‌های دریافتی
10

preview

preview

پیش‌نمایش (پیش‌پرده، مقاله توصیفی)

preview

preview

فیلم را قبل از اکران عمومی دیدن (پیش‌نمایش دیدن)

publish

publish

منتشر کردن (چاپ کردن)

Pulitzer Prize

Pulitzer Prize

جایزه پولیتزر (ادبیات، موسیقی و روزنامه‌نگاری)
11

rave review

rave review

نقد تمجیدآمیز (نقد یا مقاله مثبت)

report

report

گزارش دادن

report

report

گزارش (مقاله)

review

review

نقد (نقد و بررسی)
12

review

review

نقد و بررسی کردن (نقد نوشتن)

round-up

round-up

خلاصه (اخبار، وقایع مهم و ...) (چکیده)

scoop

scoop

خبر داغ و دسته اول

sidebar

sidebar

مقاله کوتاه و فرعی
13

slate

slate

شدیدا انتقاد کردن (سرزنش کردن)

source

source

منشأ (منبع)

stop press

stop press

آخرین خبر یا تیر اضافه‌شده به روزنامه یا نشریه دوره‌ای

the weather

the weather

گزارش هواشناسی
14

write-up

write-up

نقد (روزنامه) (مقاله)

yellow journalism

yellow journalism

روزنامه‌نگاری زرد (مقاله اغراق‌آمیز)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *