دسته بندی ها
بزن بریم

مهربان

لغات انگلیسی مهربان

1

angel

angel

آدم پرهیزگار (آدم بسیار خوب و مهربان)

angelic

angelic

معصوم (پاک، مانند فرشته (زیبا، مهربان و ...))

benevolent

benevolent

خیرخواه (رئوف، نیکوکار)

benign

benign

مهربان (خوش‌طینت، ملایم، مساعد، بی‌آزار)
2

big-hearted

big-hearted

سخاوتمند (بزرگوار، مهربان و نجیب)

bleeding heart

bleeding heart

آدم بیش از حد رئوف (آدم دل‌نازک)

caring

caring

مهربان (دلسوز)

charitable

charitable

سخاوتمند (بخشنده، دست‌گیر، خیر)
3

chivalrous

chivalrous

مودب (به ویژه در برابر زنان) (متشخص، جوانمرد، نجیب)

chivalry

chivalry

رفتار مودبانه (در مقابل زنان) (نجابت، ادب و احترام)

comfort

comfort

تسلی دادن (تسکین دادن)

conciliate

conciliate

تسکین دادن (آرام کردن، فرو نشاندن (خشم و ...))
4

cutie

cutie

آدم جذاب (به ویژه زن جوان) (آدم مهربان)

darling

darling

آدم مهربان و دوست‌داشتنی

dear

dear

آدم مهربان (آدم دوست‌داشتنی)

friendly

friendly

دوستانه (مهربان، صمیمی)
5

gentle

gentle

مهربان

have a heart of gold

have a heart of gold

خوش‌ذات بودن (مهربان و سخاوتمند بودن، صادق بودن)

good

good

خوب

good-hearted

good-hearted

خوش‌قلب (خیرخواه، مهربان)
6

good nature

good nature

ذات خوب (طینت پاک، خوش‌رفتاری و خونگرمی)

good-natured

good-natured

خوش‌ذات (خوش‌خو، مهربان)

graceful

graceful

موقر (برازنده، موقرانه، موزون)

gracious

gracious

مودبانه (متین، مهربان، سخاوتمند)
7

human

human

انسانی ([وابسته به انسان])

humanity

humanity

انسانیت (دلسوزی، محبت، [وابسته به صفات خوب انسانی])

kind

kind

مهربان (بامحبت)

kind-hearted

kind-hearted

خوش‌قلب (مهربان، سخاوتمند)
8

kindly

kindly

با مهربانی (مهربانانه)

kindness

kindness

مهربانی

lovely

lovely

مهربان و دوست‌داشتنی

magnanimous

magnanimous

بزرگوار (سخاوتمند، سخاوتمندانه)
9

merciful

merciful

بخشنده (بامروت، مهربان، رحیم)

mercy

mercy

بخشش (عفو)

mild

mild

آرام و مهربان (خونسرد، متین)

milk of human kindness

milk of human kindness

شفقت (مهر و محبت)
10

nice

nice

خوب (خوشحال، زیبا)

open-hearted

open-hearted

مهربان و خوش‌رفتار

Prince Charming

Prince Charming

شاهزاده سوار بر اسب سفید (مرد ایده‌آل، مرد جذاب)

pussycat

pussycat

آدم مهربان و خوش‌رفتار
11

saint

saint

آدم مهربان و شکیبا (آدم پرهیزگار)

soft-hearted

soft-hearted

دل‌رحم (مهربان، دلسوز)

soft

soft

مهربان (آسان گیر)

softie

softie

آدم دل‌رحم (آدم دلسوز، آدم احساساتی)
12

sweet

sweet

مهربان

sweetie

sweetie

آدم دوست‌داشتنی (آدم مهربان)

sympathetic

sympathetic

دلسوز (مهربان)

sympathy

sympathy

همدردی (ترحم)
13

tender

tender

مهربان (بامحبت)

tender-hearted

tender-hearted

خوش‌قلب (خوش‌ذات، دلسوز)

warm-hearted

warm-hearted

مهربان (دلسوز، خوش‌قلب)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *