دسته بندی ها
بزن بریم

ابزارهای زبانی

لغات انگلیسی ابزارهای زبانی

1

irony

irony

نکته تمسخرآمیز (نکته متناقض)

malapropism

malapropism

استفاده نادرست از واژگان (سوء استعمال کلمات، اشتباه لپی)

neologism

neologism

نوواژه (واژه جدید، لغت اختراعی)

homograph

homograph

هم‌نگاره ([واژه‌هایی با املای یکسان، اما تلفظ و معنی متفاوت])
2

euphemism

euphemism

حسن تعبیر (به‌گویی)

cacophony

cacophony

صدای گوش خراش (صدای ناهنجار)

homophone

homophone

واژه هم‌آوا (با املای متفاوت) (اشتراک لفظی)

simile

simile

تشبیه (صنعت ادبی)
3

metaphor

metaphor

استعاره (صنعت ادبی)

argument

argument

استدلال

palindrome

palindrome

جناس قلب (واروخوانه)

deontic

deontic

بیان فرایض اخلاقی (تکلیفی)
4

exclamation

exclamation

حرف ندا (حرف تعجب)

truism

truism

امر بدیهی (امر واضح و مبرهن)

cataphor

cataphor

پیش‌مرجع

paradox

paradox

متناقض‌نما (پارادکس، قیاس ضد و نقیض)
5

pleonasm

pleonasm

حشو (اطناب)

expression

expression

اصطلاح (عبارت)

fable

fable

حکایت (داستان، حکایت اخلاقی)

proverb

proverb

ضرب‌المثل
6

anaphor

anaphor

پس‌مرجع

lexeme

lexeme

تکواژه ([واحد صرفی])

descriptor

descriptor

توصیف‌گر (واصف)

pun

pun

ایهام (آرایه ادبی) (جناس)
7

homophonous

homophonous

هم‌آوا

non sequitur

non sequitur

ناپیرو (علم منطق) (مغالطه بی‌ربطی)

cataphora

cataphora

پیش ارجاع دهی ([قرار دادن ضمیر پیش از مرجع])

anthropomorphism

anthropomorphism

انسان‌انگاری (انسان‌وارگی)
8

parenthesis

parenthesis

پرانتز

hyperbole

hyperbole

مبالغه (اغراق)

idiom

idiom

اصطلاح

onomatopoeia

onomatopoeia

نام‌آوا (تسمیه صوتی)
9

idiomatic

idiomatic

مصطلح

calque

calque

گرته‌برداری (وام‌گیری زبانی)

alliteration

alliteration

واج‌آرایی (آرایه ادبی)

chiasmus

chiasmus

تقاطع (آرایه ادبی)
10

spoonerism

spoonerism

آوا لغزانی (اشتباه در تلفظ حروف، [تمایل به جابجا سازی غیرعمدی حروف هنگام حرف زدن])

innuendo

innuendo

اشاره (کنایه)

circumlocution

circumlocution

دراز گویی (تفصیل در کلام، (بیان) غیر مستقیم)

tautology

tautology

حشو قبیح (تکرار، مکررگویی)
11

double negative

double negative

منفی در منفی (دستور زبان) (نفی مضاعف)

coinage

coinage

نوواژه (واژه ابداعی)

antithesis

antithesis

نقطه مقابل (تضاد)

anaphora

anaphora

پس ارجاع دهی ([قرار دادن ضمیر پس از مرجع])
12

collocation

collocation

همایند (همنشینی (واژگانی)، با هم آیی)

litotes

litotes

تخفیف (آرایه ادبی)

rhetorical

rhetorical

انکاری

internal rhyme

internal rhyme

قافیه میان‌سطری (قافیه درونی)
13

metonymy

metonymy

مجاز (کنایه)

ellipsis

ellipsis

ایجاز (حذف)

allusion

allusion

تلمیح (آرایه ادبی)

holophrasis

holophrasis

‎‌ جمله کلمه ای (جمله یک کلمه‌ای)
14

colloquialism

colloquialism

سبک محاوره‌ای (سبک گفتاری)

pathetic fallacy

pathetic fallacy

جان‌بخشی به اشیا

apposition

apposition

بدل (عطف بیان)

complement

complement

مکمل (متمم)
15

enjambement

enjambement

موقوف المعانی

inversion

inversion

وارونگی (واژگونی، عکس)

sarcasm

sarcasm

متلک (کنایه، طعنه)

binomial

binomial

با هم آیی
16

Anglicism

Anglicism

انگلیسی‌گرایی (انگلیسی‌مآبی)

analogy

analogy

تمثیل (آرایه ادبی) (قیاس)

archaism

archaism

باستان‌گرایی (آرایه ادبی) (آرکاییزم (آرایه ادبی))

epithet

epithet

لقب (کنیه)
17

oxymoron

oxymoron

متناقض‌نما (ادبیات) (بیان نقیضی)

satire

satire

طنز (هجو)

assonance

assonance

توازن آوایی (هم‌آوایی)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *