دسته بندی ها
بزن بریم

اسناد حقوقی

لغات انگلیسی اسناد حقوقی

1

subclause

subclause

بند فرعی (ماده فرعی)

notarize

notarize

تنظیم کردن سند رسمی

declaration

declaration

اعلامیه (بیانیه، اظهاریه)

signatory

signatory

امضا کننده (صاحب امضا)
2

draw up

draw up

تنظیم کردن (سند) (منعقد کردن، نوشتن)

bond

bond

اوراق بهادار (اوراق قرضه، ضمانت نامه)

contractual

contractual

قراردادی

probate

probate

گواهی حصر وراثت
3

marriage license

marriage license

عقد نامه (سند ازدواج)

writ

writ

حکم (سند)

conveyance

conveyance

انتقال نامه (نامه درخواست انتقالی)

void

void

فاقد ارزش قانونی (باطل، بی اعتبار)
4

birth certificate

birth certificate

گواهی تولد

record

record

ثبت کردن (یادداشت کردن)

provision

provision

ماده (بند، شرط)

document

document

سند (مدرک)
5

warrant

warrant

حکم (مجوز)

debenture

debenture

اوراق بدون پشتوانه (ابزار بدهی میان مدت به بلند مدت)

witness

witness

شاهد

notary

notary

سر دفتر اسناد رسمی دفتر (اسناد رسمی)
6

passport

passport

گذرنامه (پاسپورت)

settlement

settlement

سند (قرارداد)

intestate

intestate

بدون وصیت‌نامه (وصیت‌نشده)

testimony

testimony

تصدیق (شهادت، گواهی)
7

subsection

subsection

زیربخش (بخش فرعی)

death certificate

death certificate

گواهی فوت

co-signatory

co-signatory

دو امضائی (چند امضائی)

draft

draft

پیش نویس (چرک نویس، طرح)
8

contract

contract

قرارداد

leaseback

leaseback

تمدید قرارداد رهن

clause

clause

ماده (بند)

binding

binding

لازم الاجرا (الزامی)
9

title

title

سند

marriage certificate

marriage certificate

عقد نامه (سند ازدواج)

deed

deed

سند (قرارداد)

agreement

agreement

توافق نامه (تفاهم نامه، معاهده)
10

draft

draft

طرح کردن (پیش‌نویس کردن)

countersign

countersign

امضای دوم کردن (ظهرنویسی کردن)

will

will

وصیت نامه

sign

sign

امضا کردن
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *