دسته بندی ها
بزن بریم

پروسه های قانونی و حقوقی

لغات انگلیسی پروسه های حقوقی و قانونی

1

waive

waive

صرفنظر کردن (از حق خود گذشتن، بخشیدن)

grant

grant

اهدا کردن (دادن، پذیرفتن)

claim

claim

مطالبه کردن

lawsuit

lawsuit

طرح دعوی در دادگاه (دادخواهی)
2

marriage

marriage

ازدواج

record

record

ثبت کردن (یادداشت کردن)

interrogate

interrogate

بازجویی کردن (بازپرسی کردن)

waiver

waiver

چشم پوشی (اعراض)
3

deport

deport

اخراج کردن (از کشور میزبان) (دیپورت کردن، بازگرداندن)

custody

custody

حضانت (سرپرستی)

litigation

litigation

دادخواهی (دعوی قضایی، اقامه دعوا)

action

action

اقدام قانونی (اقامه دعوا)
4

legalize

legalize

قانونی کردن (اعتبار قانونی دادن)

adopt

adopt

به فرزندخواندگی قبول کردن

notarize

notarize

تنظیم کردن سند رسمی

legitimize

legitimize

قانونی کردن (مجاز کردن، مشروع کردن)
5

vest

vest

واگذار شدن

issue

issue

صادر کردن

interrogatory

interrogatory

برگه بازپرسی (برگه بازجویی)

sue

sue

شکایت کردن
6

divorce

divorce

طلاق

nullify

nullify

باطل کردن (لغو کردن)

seizure

seizure

مصادره (تصرف)

challenge

challenge

رد کردن (مورد پرسش قرار دادن)
7

adoption

adoption

فرزندخواندگی

trial

trial

دادگاه (دادگاهی، محاکمه)

copyright

copyright

حق طبع و نشر (حق چاپ)

overturn

overturn

باطل کردن (از بین بردن)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *