دسته بندی ها
بزن بریم

حفظ صلح

لغات انگلیسی حفظ صلح

1

accord

accord

توافق (پیمان، مصالحه)

agreement

agreement

توافق نامه (تفاهم نامه، معاهده)

appease

appease

آتش جنگ را خواباندن

armistice

armistice

ترک مخاصمه (آتش بس)
2

ceasefire

ceasefire

آتش‌بس (جنگ و ...)

disengage

disengage

عقب کشیدن (ارتش) (دست از جنگ برداشتن، عقب‌نشینی کردن)

negotiate

negotiate

مذاکره کردن (گفتگو کردن)

negotiation

negotiation

مذاکره
3

olive branch

olive branch

شاخه زیتون (نماد صلح) (پیشنهاد مصالحه)

pacifism

pacifism

صلح‌جویی

pacify

pacify

صلح برقرار کردن (فرونشاندن جنگ)

peace

peace

رامش (آسودگی، صلح)
4

peacekeeper

peacekeeper

صلحبان (حافظ صلح)

peacekeeping

peacekeeping

صلح‌بانی (حفظ صلح)

peacemaker

peacemaker

مصلح (صلح‌آور)

peace process

peace process

روند صلح (مذاکرات بر سر صلح)
5

peacetime

peacetime

دوران صلح

reparation

reparation

تاوان (جبران خسارت، غرامت (جمع))

Security Council

Security Council

شورای امنیت

surrender

surrender

تسلیم شدن
6

treaty

treaty

قرارداد (پیمان نامه)

truce

truce

آتش بس

white flag

white flag

پرچم سفید (نشان صلح یا شکست)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.