دسته بندی ها
بزن بریم

تماس تلفنی گرفتن

لغات انگلیسی تماس تلفنی گرفتن

1

area code

area code

پیش شماره (تلفن) (کد منطقه)

give somebody a bell

give somebody a bell

به کسی زنگ زدن

give somebody a buzz

give somebody a buzz

به کسی زنگ زدن

call

call

تماس (تلفنی)
2

call

call

زنگ زدن (تماس گرفتن، تلفن زدن)

call back

call back

دوباره با کسی تماس گرفتن ([بعد از یک بار پاسخ ندادن] دوباره زنگ زدن)

callback

callback

پاسخ به تماس تلفنی از دست رفته

caller

caller

تلفن کننده (تماس گیرنده)
3

call in

call in

به محل کار خود زنگ زدن (و اعلام بیماری کردن)

call up

call up

با کسی تماس گرفتن

contact

contact

تماس گرفتن

cut off

cut off

قطع کردن
4

dial

dial

شماره گرفتن

disconnect

disconnect

قطع کردن (تلفن و ...) ((از برق) کشیدن، جدا کردن)

engaged

engaged

مشغول

get through

get through

تماس برقرار کردن (تلفنی) (صحبت کردن (تلفنی))
5

hold

hold

پشت خط (منتظر) ماندن (تلفن)

get hold of

get hold of

(با کسی) تماس گرفتن

off the hook

off the hook

گوشی تلفن را بد گذاشتن (تا کسی تماس نگیرد) (تلفن را قطع کردن)

line

line

(خط) تلفن
6

misdial

misdial

شماره تلفن اشتباه گرفتن (به اشتباه به کسی زنگ زدن)

number

number

عدد (شماره (تلفن))

person-to-person

person-to-person

از طریق اپراتور (تماس تلفنی)

phone

phone

تلفن کردن زنگ زدن، تماس گرفتن
7

put through

put through

وصل کردن

raise

raise

تماس گرفتن (با کسی)

reach

reach

تماس برقرار کردن (تماس گرفتن)

redial

redial

دوباره شماره گرفتن (تلفن)
8

redial

redial

شماره‌گیری مجدد (تلفن)

reverse the charges

reverse the charges

هزینه تماس را به عهده گیرنده گذاشتن

reverse-charge

reverse-charge

با سرویس میزبان (تماس گرفتن)

ring

ring

زنگ زدن
9

give somebody a ring

give somebody a ring

به کسی زنگ زدن

ring back

ring back

(دوباره) با کسی تماس گرفتن

ring in

ring in

تماس گرفتن (با محل کار) (با یک برنامه رادیویی یا تلویزیونی تماس گرفتن)

ring off

ring off

قطع کردن (تلفن) (گوشی تلفن را گذاشتن)
10

ring round

ring round

تماس گرفتن

ring through

ring through

زنگ زدن

telephone

telephone

تلفن زدن

telephone

telephone

تلفن
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *