دسته بندی ها
بزن بریم

اصطلاحات ریاضی

لغات انگلیسی اصطلاحات ریاضی

1

add

add

افزودن (اضافه کردن، به علاوه کردن)

algebra

algebra

جبر (ریاضی)

angle

angle

زاویه

arithmetic

arithmetic

(علم) حساب (ریاضی)
2

array

array

صف (مجموعه)

axis

axis

محور (ریاضی)

bracket

bracket

کروشه (پرانتز، قلاب)

calculus

calculus

حسابان (حساب دیفرانسیل و انتگرال)
3

chaos theory

chaos theory

نظریه آشوب (نظریه بی‌نظمی)

circumference

circumference

محیط دایره (ریاضی) (پیرامون)

common denominator

common denominator

مخرج مشترک

cosine

cosine

کسینوس (ریاضی)
4

cube

cube

توان سوم (ریاضی) (توان سه)

cube

cube

به توان سه رساندن (ریاضی)

cube root

cube root

جذر مکعب عدد (ریشه سوم)

deduction

deduction

استنتاج (قیاس، استدلال)
5

denominator

denominator

مخرج (ریاضی)

diameter

diameter

قطر (دایره)

divide

divide

تقسیم کردن (تقسیم کردن (ریاضی))

division

division

تقسیم (تقسیم (ریاضی))
6

divisor

divisor

مقسوم‌علیه

domain

domain

دامنه (رایانه، ریاضی)

equal

equal

مساوی بودن با (همتراز بودن)

equals sign

equals sign

علامت تساوی (=)
7

equation

equation

معادله

factor

factor

فاکتور (ضریب، عامل مشترک)

factorial

factorial

فاکتوریل (ریاضی)

fraction

fraction

کسر (بخش، کم)
8

function

function

تابع (ریاضی)

geometry

geometry

هندسه

graph

graph

نمودار

hypotenuse

hypotenuse

وتر (هندسه)
9

index

index

توان (عدد نشان‌دهنده توان در ریاضی)

induction

induction

استقرا (استدلال استقرائی)

irrational number

irrational number

عدد گنگ (عدد غیر نسبی، عدد اصم)

iterate

iterate

تکرار کردن (رياضی)
10

iteration

iteration

تکرار (ریاضی)

logarithm

logarithm

لگاریتم

long division

long division

عمل تقسیم (با ذکر تمام مراحل)

math

math

ریاضی (ریاضیات (جمع))
11

mathematician

mathematician

ریاضی‌دان

mathematics

mathematics

ریاضی

maths

maths

ریاضیات

matrix

matrix

ماتریس (ریاضی)
12

mean

mean

میانگین (متوسط)

mean

mean

میانگین (ریاضی) (معدل)

minus

minus

منفی (منها، [علامت منفی: _])

minus

minus

منها (منفی)
13

multiple

multiple

مضرب (ریاضی)

multiply

multiply

(در هم) ضرب کردن (ریاضی)

numerator

numerator

صورت کسر (ریاضی)

operator

operator

عملگر (ریاضی)
14

percentage

percentage

درصد

plus

plus

به علاوه (به اضافه)

plus

plus

به علاوه (ریاضی) (جمع)

power

power

توان (ریاضی)
15

prime number

prime number

عدد اول (ریاضی)

probability

probability

احتمال

proof

proof

برهان (ریاضی) (اثبات)

radius

radius

شعاع (دایره)
16

ratio

ratio

نسبت (سهم، ضریب)

rational number

rational number

عدد گویا (عدد نسبی)

right-angled triangle

right-angled triangle

مثلث قائم‌الزاویه

root

root

ریشه
17

scalar

scalar

کمیت نرده‌ای (ریاضی)

set

set

مجموعه (دسته، دست)

sign

sign

نشانه (علامت)

sine

sine

سینوس (ریاضی)
18

solution

solution

راه حل

square

square

حاصلضرب عددی با خودش (مجذور)

square

square

جذر کردن (اعداد) (عددی را ضربدر خودش کردن)

square root

square root

جذر (ریاضی) (ریشه دوم)
19

subtract

subtract

تفریق کردن (کم کردن)

sum

sum

حاصل جمع (اعداد)

tangent

tangent

خط مماس (هندسه)

theorem

theorem

قضیه (ریاضیات)
20

times

times

ضرب در

trigonometry

trigonometry

مثلثات

variable

variable

متغیر (عامل مختلف)

vector

vector

بردار (ریاضی)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *