دسته بندی ها
بزن بریم

اختلالات روحی و روانی

لغات انگلیسی اختلالات روحی و روانی

1

complex

complex

عقده (روانی)

disordered

disordered

آشفته (دچار اختلال)

paranoid

paranoid

فرد بدبین (همه دشمن پندار)

dyslexia

dyslexia

خوانش‌ پریشی (دش‌ خوانی)
2

pyromania

pyromania

جنون آتش‌ افروزی (آتش‌افروزی بیمارگون)

kleptomania

kleptomania

جنون دزدی

egomania

egomania

خودپردازی (خودشیفتگی)

learning disability

learning disability

اختلال یادگیری
3

personality disorder

personality disorder

اختلال شخصیت

baby blues

baby blues

افسردگی پس از زایمان

schizophrenia

schizophrenia

روان‌گسیختگی (اسکیزوفرنی، اختلال چند شخصیتی)

dysphasia

dysphasia

دش گویی
4

maladjusted

maladjusted

ناسازگار (ناآرام)

monomania

monomania

اشتغال ذهنی با موضوعی واحد (مونومانی، اختلال تفکر)

delirium

delirium

هذیان (روان‌ آشفتگی)

megalomania

megalomania

خود بزرگ بینی (روانشناسی) (خودشیفتگی)
5

senile dementia

senile dementia

زوال عقل (خردسودگی)

psychosomatic

psychosomatic

روان‌ تنی

paranoia

paranoia

بدگمانی (پارانویا، روان‌ گسیختگی پارانوئید)

catatonia

catatonia

روان‌ گسیختگی کاتاتونی
6

depressed

depressed

افسرده (غمگین)

psychopath

psychopath

بیمار روانی (جانی)

sociopath

sociopath

جامعه ستیز (جامعه آزار)

instability

instability

بی ثباتی (ناپایداری)
7

postnatal depression

postnatal depression

افسردگی پس از زایمان

depression

depression

افسردگی

non compos mentis

non compos mentis

فاقد قوه تعقل و ادراک (مجنون)

post-partum depression

post-partum depression

افسردگی پس از زایمان
8

learning difficulties

learning difficulties

اختلالات یادگیری

SAD

SAD

اختلال عاطفی فصلی (افسردگی فصلی)

demented

demented

روانی (مجنون، دیوانه)

bipolar

bipolar

دوقطبی
9

nervous breakdown

nervous breakdown

بحران روحی (فروپاشی روانی، انفجار عصبی)

combat fatigue

combat fatigue

روان رنجوری رزمی (رزم رنجوری)

handicapped

handicapped

معلول (ناتوان)

self-harm

self-harm

خودزنی (خودآسیبی)
10

melancholia

melancholia

مالیخولیا (سودازدگی، افسردگی شدید)

special needs

special needs

نیازهای ویژه

paranoid

paranoid

بدگمان (دارای توهم توطئه)

psychotic

psychotic

روانی (روان پریش)
11

dementia

dementia

زوال عقل (خردسودگی)

exhibitionism

exhibitionism

بدن‌ نمایی (خودنمایشگری)

OCD

OCD

اختلال وسواس فکری - عملی

seasonal affective disorder

seasonal affective disorder

اختلال عاطفی فصلی (افسردگی فصلی)
12

deranged

deranged

آشفته (پریشان خاطر)

inferiority complex

inferiority complex

عقده حقارت (همبافت حقارت)

self-mutilation

self-mutilation

خودزنی (خودآسیبی)

trauma

trauma

آسیب (ضربه، جراحت)
13

obsessive compulsive disorder

obsessive compulsive disorder

اختلال وسواس فکری - عملی

shell shock

shell shock

شوک انفجار (اختلال تنش‌ زای پس از جنگ)

bipolar disorder

bipolar disorder

اختلال دو قطبی (شیدایی – افسردگی)

echolalia

echolalia

پژواک‌ گویی (گفتار تقلیدی)
14

autism

autism

اوتیسم (در خود ماندگی)

post-traumatic stress disorder

post-traumatic stress disorder

اختلال تنش‌ زای پس از رویداد (استرس پس از سانحه)

persecution complex

persecution complex

عقده آزار و اذیت

handicap

handicap

معلولیت (نقص عضو)
15

neurosis

neurosis

روان‌نژندی

psychosis

psychosis

روان‌پریشی
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *