دسته بندی ها
بزن بریم

لغات انگلیسی خانواده و زندگی

لغات انگلیسی میان سالی

1

midlife crisis

midlife crisis

بحران میانسالی

menopause

menopause

یائسگی

settle down

settle down

تشکیل خانواده دادن (مستقر شدن)

motherhood

motherhood

مادر بودن
2

married

married

متاهل

grey

grey

طوسی (خاکستری، جوگندمی)

grown-up

grown-up

بالغ (بزرگ (سال))

maturity

maturity

پختگی (بلوغ)
3

parent

parent

والد (پدر یا مادر، یکی از والدین)

mature

mature

بالغ (عاقل، پخته)

mother

mother

مادر

middle-aged

middle-aged

میانسال
4

womanhood

womanhood

زنانگی (زن بودن، خانم بودن)

midlife

midlife

میانسالی

manhood

manhood

مردانگی (مرد شدن)

adult

adult

بزرگسال (بالغ)
5

bald

bald

کچل (بی‌مو)

avuncular

avuncular

مهربان و شاد و مسن (مانند عمو) (مهربان همچون عمو)

adulthood

adulthood

بلوغ (بزرگسالی)

middle age

middle age

میانسالی
6

maturation

maturation

بلوغ (بزرگسالی)

man

man

مرد

grey

grey

خاکستری شدن (جوگندمی شدن)

fatherhood

fatherhood

پدری
7

matrimony

matrimony

زندگی زناشویی (ازدواج، نکاح)

parenthood

parenthood

والدین شدن (پدر یا مادر شدن)

father

father

پدر

woman

woman

زن (خانم)
8

grown-up

grown-up

بزرگسال

thin on top

thin on top

موی کم پشت (در حال کچلی)

matronly

matronly

شوهردار و میانسال (زن)

middle-age spread

middle-age spread

چربی دور شکم (بر اثر میانسالی)
7

ageless

ageless

جاودانه (همیشه جوان)

retirement home

retirement home

خانه سالمندان

Alzheimer’s disease

Alzheimer’s disease

بیماری آلزایمر

old

old

پیر (سالخورده)
8

sprightly

sprightly

سرحال (سرزنده)

arthritis

arthritis

التهاب مفصل (آرتروز)

retirement

retirement

بازنشستگی

elderly

elderly

سالمند
9

centenarian

centenarian

آدم صد ساله (صد ساله به بالا)

venerable

venerable

قابل احترام (محترم)

decrepitude

decrepitude

سالخوردگی (پیری)

doddering

doddering

پیر و پاتال (لرزان و لنگان)
10

senile dementia

senile dementia

زوال عقل (خردسودگی)

senior

senior

سالمند

codger

codger

پیری (پیر پاتال)

crone

crone

عجوزه
11

dotage

dotage

فرتوتی (خرفتی، پیری)

geriatric

geriatric

مربوط به سالمندان (مربوط به پیری)

geriatric

geriatric

پیر پاتال (پیری)

Methuselah

Methuselah

متوشالح (شخصیتی اساطیری/اشاره به فرد پیر)
12

OAP

OAP

شهروند مسن

old bat

old bat

پیر خرفت

old boy

old boy

پیرمرد (پیری)

old dear

old dear

پیرزن
13

old maid

old maid

پیرزن ترشیده

old people’s home

old people’s home

خانه سالمندان

pension off

pension off

بازنشسته کردن (با حقوق)

senior citizen

senior citizen

شهروند سالخورده (بازنشسته)
14

senior moment

senior moment

فراموش کاری (عوارض پیری)