دسته بندی ها
بزن بریم

مهاجرت

لغات انگلیسی مهاجرت

1

alien

alien

(تبعه) خارجی (بیگانه)

asylum

asylum

پناهگاه

asylum seeker

asylum seeker

متقاضی پناهندگی (پناهجو)

camp

camp

پناهگاه موقت (کمپ)
2

citizenship

citizenship

شهروندی (تابعیت)

deport

deport

اخراج کردن (از کشور میزبان) (دیپورت کردن، بازگرداندن)

detention center

detention center

بازداشتگاه (زندان)

displace

displace

بیرون راندن (به زور)
3

displaced person

displaced person

پناهنده (آواره)

economic migrant

economic migrant

مهاجر اقتصادی

emigrate

emigrate

(از جایی) مهاجرت کردن

émigré

émigré

مهاجر (به دلایل سیاسی) (تبعیدی)
4

green card

green card

کارت سبز ([کارت اقامت دائم در آمریکا])

illegal

illegal

غیر قانونی

immigrant

immigrant

مهاجر

immigrate

immigrate

(به جایی) مهاجرت کردن
5

immigration

immigration

مهاجرت (به کشوری)

integrate

integrate

ادغام شدن (تلفیق شدن، یکپارچه شدن)

integration

integration

تلفیق (یکپارچه‌سازی، ادغام)

migrant

migrant

مهاجر
6

migrate

migrate

مهاجرت کردن (کوچ کردن)

migration

migration

مهاجرت (کوچ)

naturalize

naturalize

تبعه کردن (به تابعیت کشوری درآوردن، شهروند کردن)

non-citizen

non-citizen

(تبعه) خارجی (بیگانه)
7

outsider

outsider

بیگانه (غریبه)

refuge

refuge

پناهگاه

refugee

refugee

پناهنده (آواره)

settlement

settlement

کوچگاه (محل استقرار عشایر)
8

settler

settler

مهاجر (ساکن)

visa

visa

روادید (ویزا)

work permit

work permit

مجوز کار (در خارج از کشور)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *