دسته بندی ها
بزن بریم

مولکول ها و ماده

لغات انگلیسی مولکول ها و ماده

1

alpha particle

alpha particle

ذرات آلفا

anion

anion

آنیون (یون با بار منفی)

antimatter

antimatter

پادماده (ضدماده)

atom

atom

اتم (ذره)
2

atomic

atomic

اتمی ([وابسته به نیروی اتمی])

atomic number

atomic number

عدد اتمی

bond

bond

پیوند شیمیایی

catalyze

catalyze

تسریع کردن
3

cation

cation

کاتیون (یون با بار مثبت)

charge

charge

بار الکتریکی

compound

compound

ترکیب (مخلوط)

covalent bond

covalent bond

پیوند کووالانسی (پیوند اشتراکی)
4

crystal

crystal

بلور

dark matter

dark matter

ماده تاریک (اخترشناسی)

electron

electron

الکترون

element

element

عنصر (جزء)
5

elementary particle

elementary particle

ذره بنیادی

filtrate

filtrate

مایع از فیلتر گذشته (مایع جداسازی شده (از مواد جامد معلق))

gas

gas

گاز

ion

ion

یون
6

ionic

ionic

یونی (فیزیک) (مربوط به یون)

isotope

isotope

ایزوتوپ

liquid

liquid

مایع

mass

mass

جرم (فیزیک)
7

matter

matter

ماده (مواد (جمع))

molecule

molecule

مولکول

neutron

neutron

نوترون

nucleus

nucleus

مرکز (هسته اتم)
8

particle

particle

ذره (جزء)

periodic table

periodic table

جدول تناوبی (عناصر شیمیایی)

plasma

plasma

پلاسما (فیزیک) (یکی از چهار فاز ماده)

precipitate

precipitate

ته‌نشین (شیمی) (ترسیب)
9

proton

proton

پروتون ([ذره‌ای بنیادی با بار مثبت])

quark

quark

کوارک (ذره بنیادی)

react

react

واکنش نشان دادن (عکس‌العمل نشان دادن)

reaction

reaction

واکنش (انفعال، عکس العمل)
10

solid

solid

جسم جامد

solution

solution

محلول

suspension

suspension

سوسپانسیون (شیمی)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *