دسته بندی ها
بزن بریم

نیروی دریایی

لغات انگلیسی نیروی دریایی

1

able seaman

able seaman

ناوی (نیروی دریایی)

admiral

admiral

دریاسالار (نیروی دریایی) (فرمانده)

admiral of the fleet

admiral of the fleet

دریابد (نیروی دریایی)

admiralty

admiralty

نیروی دریایی (بریتانیا)
2

aide-de-camp

aide-de-camp

آجودان (ارتش) (آجودان ویژه)

armed forces

armed forces

نیروهای مسلح (زمینی، هوایی و دریایی)

arms

arms

تسلیحات

base

base

پایگاه
3

captain

captain

سروان (ارتش، نیروی دریایی و ...)

cashier

cashier

از خدمت برکنار کردن (از ارتش بیرون انداختن)

chief petty officer

chief petty officer

ناواستوار (نیروی دریایی)

command

command

یگان (واحد نظامی)
4

command

command

فرمان دادن (دستور دادن)

commander

commander

رئیس (فرمانده)

commodore

commodore

دریادار

deserter

deserter

سرباز فراری
5

dress uniform

dress uniform

لباس فرم (ارتش و ...)

enlist

enlist

نام‌نویسی کردن (برای سربازی)

ensign

ensign

ناوبان

ex-service

ex-service

بازنشسته (نظامی)
6

first lieutenant

first lieutenant

ناوبان یکم (نیروی دریایی)

flagship

flagship

کشتی جنگی اصلی (نیروی دریایی) (ناو سرفرماندهی)

fleet admiral

fleet admiral

دریاسالار

force

force

نیروی انتظامی (نیروی نظامی)
7

frigate

frigate

ناوچه (نوعی کشتی جنگی) (پاس‌ناو)

HMS

HMS

کشتی سلطنتی

leading seaman

leading seaman

ناوی یکم (نیروی دریایی)

lieutenant

lieutenant

ناوبان (نیروی دریایی)
8

lieutenant commander

lieutenant commander

ناوسروان (نیروی دریایی)

master chief petty officer

master chief petty officer

ناوبان (نیروی دریایی) (ناوسروان)

master seaman

master seaman

سرناوی (نیروی دریایی)

merchant navy

merchant navy

ناوگان بازرگانی (کشتی‌های تجاری یک کشور)
9

midshipman

midshipman

ناوآموز (دانشجوی نیروی دریایی)

military police

military police

دژبانی (پلیس نظامی)

NAAFI

NAAFI

بنیاد خدمات‌رسانی نیروهای مسلح بریتانیا

naval

naval

[وابسته به نیروی دریایی]
10

navy

navy

نیروی دریایی

ordinary seaman

ordinary seaman

ناوی (افسر نیروی دریایی)

petty officer

petty officer

مهناوی (افسر نیروی دریایی)

press gang

press gang

گروه جلب مشمولین (گروه سربازگیری)
11

rank

rank

درجه نظامی (رتبه نظامی)

rating

rating

ملوان (نیروی دریایی)

rear admiral

rear admiral

دریابان (نیروی دریایی)

RN

RN

نیروی دریایی سلطنتی (بریتانیا)
12

seaman

seaman

ملوان (دریانورد، ناوی)

sea power

sea power

نیروی دریایی (قدرت دریایی)

senior chief petty officer

senior chief petty officer

ناوسروان (نیروی دریایی)

service

service

ارتش
13

signalman

signalman

مسئول اتاق کنترل

station

station

پایگاه (نظامی)

sub lieutenant

sub lieutenant

ناوبان دوم (نیروی دریایی)

USN

USN

نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا
14

USS

USS

کشتی ایالات متحده آمریکا

vice admiral

vice admiral

دریاسالار

warrant officer

warrant officer

ناواستوار (نیروی دریایی) (استوار)

yeoman

yeoman

دفتردار نیروی دریایی
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *