دسته بندی ها
بزن بریم

مجلس

لغات انگلیسی مجلس

1

back bench

back bench

عقبه حزبی (در پارلمان انگلستان) (عقب‌نشین)

bill

bill

لایحه

bench

bench

مسند (کرسی، جایگاه)

act

act

قانون
2

capitol

capitol

کاخ کنگره آمریکا (ساختمان کاپیتول)

chamber

chamber

مجلس (نشستگاه)

debate

debate

مناظره (بحث)

debate

debate

مورد بحث قرار دادن (مباحثه کردن)
3

deputy

deputy

معاون (ناظم، معاون کلانتر)

executive

executive

قوه مجریه

front bench

front bench

ردیف جلو (مجلس بریتانیا)

house of commons

house of commons

مجلس عوام بریتانیا
4

house of lords

house of lords

مجلس اعیان بریتانیا

house of representatives

house of representatives

مجلس نمایندگان (به ویژه در امریکا)

houses of parliament

houses of parliament

ساختمان مجلس بریتانیا

inaugural

inaugural

افتتاحی (ابتدایی، آغازین)
5

independent

independent

مستقل

independent

independent

عضو مستقل (مجلس)

leader of the house

leader of the house

رئیس مجلس

legislate

legislate

قانون وضع کردن (قانون‌گذاری کردن، قانون تصویب کردن)
6

legislation

legislation

قانون (قانون‌گذاری)

legislative

legislative

(وابسته به) قانون‌گذاری (مقننه)

legislator

legislator

قانون‌گذار

legislature

legislature

قوه مقننه (قوه قانون‌گذاری)
7

lobby

lobby

لابی‌ (سیاست)

member

member

عضو

minority government

minority government

دولت حداقلی

MP

MP

عضو پارلمان (نماینده مجلس)
8

opposition

opposition

حزب مخالف

overall majority

overall majority

اکثریت کل

parliament

parliament

مجلس (پارلمان)

parliamentarian

parliamentarian

عضو پارلمان
9

parliamentary

parliamentary

پارلمانی (وابسته به پارلمان)

parliamentary privilege

parliamentary privilege

مصونیت پارلمانی (امتیازهای ویژه نمایندگان مجلس)

pass

pass

تصویب شدن

passage

passage

پروسه تصویب قانون
10

passing

passing

تصویب

politician

politician

سیاستمدار

press gallery

press gallery

جایگاه خبرنگاران (در مجلس)

proposition

proposition

لایحه قانونی
11

reform

reform

اصلاح (بازساخت)

repeal

repeal

الغا کردن (قانون) (فسخ کردن، لغو کردن)

seat

seat

کرسی (مجلس و ...) (جایگاه)

session

session

جلسه (نشست)
12

speaker

speaker

سخنران (سخنگو)

state house

state house

ساختمان مجلس

statute

statute

قانون

statute law

statute law

قوانین تصویب‌شده مجلس
13

upper house

upper house

مجلس اعلا

westminster

westminster

پارلمان بریتانیا
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *