دسته بندی ها
بزن بریم

آواشناسی

لغات انگلیسی آوا شناسی

1

stress

stress

با تکیه بیان کردن

velar

velar

کامی (آواشناسی)

rhotic

rhotic

ر-گونه (آواشناسی)

voice

voice

صدا
2

tap

tap

زنشی (آواشناسی)

sibilant

sibilant

صفیری (آواشناسی)

elide

elide

حذف کردن

unvoiced

unvoiced

بی‌واک (بی‌صدا)
3

allophone

allophone

واج‌گونه

labiodental

labiodental

لبی-دندانی (آواشناسی)

voiced

voiced

واک‌دار

closed syllable

closed syllable

هجای بسته ([هجایی که آخرین حرفش بی‌صدا باشد])
4

stress-timed

stress-timed

دارای استرس منظم (آواشناسی)

elision

elision

ادغام (حذف، اختصار)

cluster

cluster

خوشه (دسته، گروه)

voiceless

voiceless

بی‌واک (آواشناسی)
5

timbre

timbre

رنگ (طنین)

consonant

consonant

صامت (حرف بی‌صدا)

roll

roll

غلتاندن (آواشناسی)

tone

tone

لحن
6

vowel

vowel

واکه (حرف صدادار)

labiovelar

labiovelar

لبی-نرمکامی (آواشناسی)

syllabic

syllabic

هجایی

aspirate

aspirate

دمش ([ادا کردن صدا با بیرون دادن هوا])
7

nasal

nasal

خیشومی ([وابسته به بینی])

fricative

fricative

سایشی (آواشناسی)

glottal

glottal

حنجره‌ای چاکنایی

rounded

rounded

گرد (آواشناسی)
8

trill

trill

آوای غلتان

palatal

palatal

کامی (آواشناسی)

glide

glide

واج غلتان (واج چرخشی)

aspirate

aspirate

با دمش ادا کردن ([برخی حروف بی صدا را با بیرون دادن هوا ادا کردن])
9

glottal stop

glottal stop

واج انسدادی چاکنایی

continuant

continuant

ادامه‌دهنده (ممتد، پیوسته)

schwa

schwa

واکه بی‌رنگ (شوا)

syllable-timed

syllable-timed

دارای ریتم هجایی منظم (آواشناسی)
10

phoneme

phoneme

واج (آوا، واک)

intonation

intonation

آهنگ (زبان‌شناسی) (تکیه صدا)

accent

accent

لهجه

phonetics

phonetics

آواشناسی
11

uvular

uvular

ملازی (آواشناسی) (پس نرمکامی)

primary stress

primary stress

تکیه اولیه (آواشناسی) (استرس اصلی)

secondary stress

secondary stress

تکیه ثانوی (آواشناسی) (استرس دوم)

pitch

pitch

نواک (زیر و بمی، ارتفاع صوت)
12

diphthong

diphthong

واکه مرکب

syncope

syncope

توقف (حذف حرف صدادار)

prosody

prosody

علم عروض (نوای گفتار)

spirant

spirant

سایشی (آواشناسی)
13

unrounded

unrounded

بدون گرد کردن لب‌ها (آواشناسی)

bilabial

bilabial

دولبی

plosive

plosive

انسدادی

labial

labial

آوای لبی
14

stress

stress

تکیه (آواشناسی) (فشار)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *