دسته بندی ها
بزن بریم

سیاره زمین و جو

لغات انگلیسی سیاره زمین و جو

1

atlas

atlas

کتاب نقشه‌های جغرافیایی (اطلس)

atmosphere

atmosphere

جو (اتمسفر)

aurora australis

aurora australis

شفق قطب جنوبی

aurora borealis

aurora borealis

شفق قطب شمالی
2

axis

axis

محور (فیزیک)

atmospheric

atmospheric

جوی (مربوط به اتمسفر)

biosphere

biosphere

زیست‌کره (بیوسفر)

climate

climate

آب و هوا (جغرافی) (اقلیم)
3

continent

continent

قاره

coordinate

coordinate

مختصات

cosmic ray

cosmic ray

پرتو کیهانی

depression

depression

مرکز کم‌فشار
4

earth

earth

زمین (سیاره زمین)

electrical storm

electrical storm

توفان تندری (رعد و برق و تندر شدید)

equator

equator

خط استوا

global warming

global warming

گرمایش جهانی (گرم شدن کره زمین)
5

globe

globe

(کره) زمین

hemisphere

hemisphere

نیمکره

high

high

جریان پرفشار هوا (آنتی‌سیکلون)

ionosphere

ionosphere

یونوسفر (یون‌سپهر)
6

latitude

latitude

عرض جغرافیایی

longitude

longitude

طول جغرافیایی

low

low

جریان کم‌فشار هوا

magnetic north

magnetic north

شمال مغناطیسی
7

magnetic storm

magnetic storm

طوفان مغناطیسی

map

map

نقشه

map

map

نقشه (جایی را) کشیدن (نقشه‌برداری کردن)

meridian

meridian

نصف‌النهار (خطی فرضی)
8

mesosphere

mesosphere

مزوسفر (میان‌سپهر)

meteor

meteor

شهاب (نجوم)

meteorology

meteorology

(علم) هواشناسی

nitrogen

nitrogen

نیتروژن
9

Northern Lights

Northern Lights

شفق قطب شمال

North Pole

North Pole

قطب شمال

orbit

orbit

مدار (گردش)

ozone

ozone

ازون
10

ozone hole

ozone hole

کاهش ازون (سوراخ لایه ازون)

ozone layer

ozone layer

لایه ازون

plate

plate

صفحه زمین‌ساخت

pressure

pressure

فشار
11

radiation

radiation

تشعشع (تابش، پرتوافکنی)

Southern Cross

Southern Cross

چلیپا (صورت فلکی) (صلیب جنوبی)

Southern Lights

Southern Lights

شفق قطب جنوب

South Pole

South Pole

قطب جنوب
12

stratosphere

stratosphere

استراتوسفر (پوشن‌سپهر)

thermosphere

thermosphere

ترموسفر (گرم‌سپهر)

tide

tide

جزر و مد

troposphere

troposphere

تروپوسفر (وردسپهر)
13

true north

true north

شمال حقیقی (شمال جغرافیایی، شمال واقعی)

ultraviolet

ultraviolet

فرابنفش

weather

weather

آب و هوا (وضع هوا)

weather balloon

weather balloon

بالون هواشناسی
14

weather forecast

weather forecast

پیش‌بینی آب و هوا
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *