دسته بندی ها
بزن بریم

شعر

لغات انگلیسی شعر

1

enjambement

enjambement

موقوف المعانی

verse

verse

بیت (آیه، مصراع)

iambus

iambus

وتد مجموع (یک هجای کوتاه و یک هجای بلند)

lyricism

lyricism

سبک غنایی (خوش آهنگی، شاعرانه)
2

prosody

prosody

علم عروض (نوای گفتار)

stanza

stanza

بند (شعر) (بخش)

caesura

caesura

مکث شعری (وقفه یا سکوت شعر در انتهای کلمه، سکته)

hexameter

hexameter

شعر شش وزنی (شعر شش پایه ای)
3

anapest

anapest

آناپست (شعری که مرکب از دو هجای کوتاه و یک هجای بلند باشد)

doggerel

doggerel

(شعر) بی مایه (شعر بند تنبانی)

couplet

couplet

دو بیتی

heroic couplet

heroic couplet

شعر دو بیتی حماسی پنج هجایی
4

elegy

elegy

مرثیه (سوگنامه)

meter

meter

وزن (شعر)

psalm

psalm

مزامیز (سرود مذهبی، مناجات)

dactyl

dactyl

پایه سه‌ هجایی دو کوتاه‌ آخر (ضرب‌ آغاز)
5

sonnet

sonnet

غزل (قطعه شعر 14 سطری)

poetic

poetic

شاعرانه (منظوم)

foot

foot

پایه عروضی (رکن عروضی)

lament

lament

مرثیه (نوحه، سوگنامه)
6

limerick

limerick

شعر پنج سطری فکاهی (شعر بند تنبانی)

scansion

scansion

تقطیع شعری (تجزیه و تحلیل شعر از نظر وزن و قافیه)

quatrain

quatrain

رباعی (شعر چهار بیتی)

internal rhyme

internal rhyme

قافیه میان‌سطری (قافیه درونی)
7

free verse

free verse

شعر سپید (شعر نو)

poetry

poetry

شعر (اشعار)

blank verse

blank verse

شعر سپید (شعر بی قافیه)

pentameter

pentameter

شعر پنج وتدی (شعر پنج پایه ای)
8

canto

canto

سرود (بند، بخش [در شعرهای بلند])

poesy

poesy

شعر (شاعری)

ode

ode

قصیده (غزل، چکامه)

line

line

بیت (سطر)
9

acrostic

acrostic

موشح [آرایه ادبی] (توشیح)

epigram

epigram

هجویه (شعر کوتاه طنز)

haiku

haiku

هایکو (کوتاه‌ ترین گونه شعری)

epic

epic

حماسه (داستان و شعر حماسی)
10

versification

versification

قافیه سازی (قافیه پردازی، نظم سازی)

prose poem

prose poem

نثر مسجع
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *