دسته بندی ها
بزن بریم

دیدگاه های سیاسی و نظام ها

لغات انگلیسی دیدگاه های سیاسی و نظام ها

1

absolutism

absolutism

حکومت مطلقه (نظام سلطه استبدادی)

anarchism

anarchism

اقتدارگریزی (آنارشیسم، نظام سیاسی بدون دولت)

anarchist

anarchist

دولت ستیز (مخالف وجود هر نوع دولت و نظام حاکم)

apolitical

apolitical

غیرسیاسی (بی‌علاقه به امور سیاسی)
2

capitalism

capitalism

نظام سرمایه‌داری (اقتصاد) (کاپیتالیسم)

centralism

centralism

تمرکز قدرت (مرکزگرایی)

centrist

centrist

میانه‌گرا (سیاست)

collectivism

collectivism

جمع‌گرایی
3

communism

communism

کمونیسم

conservatism

conservatism

محافظه‌کاری

conservative

conservative

محافظه‌کارانه (سنت‌گرایانه)

constitutionalism

constitutionalism

مشروطیت (مشروطه‌خواهی)
4

democracy

democracy

دموکراسی (حکومت مردمی)

democrat

democrat

پیرو حزب دموکرات

dictatorship

dictatorship

حکومت استبدادی (نظام دیکتاتوری)

egalitarian

egalitarian

مساوات‌خواه (مساوات‌طلب، طرفدار تساوی حقوق)
5

executive

executive

قوه مجریه

expansionism

expansionism

توسعه‌طلبی

extremism

extremism

افراط‌گرایی

fascism

fascism

فاشیسم
6

feminism

feminism

فمینیسم (جنبش طرفداری از حقوق زنان)

fundamentalism

fundamentalism

بنیادگرایی

idealism

idealism

آرمان‌گرایی (ایدئالیسم)

imperialism

imperialism

امپریالیسم (استعمارطلبی، توسعه‌طلبی)
7

internationalism

internationalism

فراملی‌گرایی (بین‌الملل‌گرایی)

judiciary

judiciary

قوه قضائیه (دیوان عالی)

leftist

leftist

آدم چپ‌گرا

left wing

left wing

حزب چپ (گرایش سیاسی چپ)
8

legislative

legislative

(وابسته به) قانون‌گذاری (مقننه)

legislator

legislator

قانون‌گذار

legislature

legislature

قوه مقننه (قوه قانون‌گذاری)

leninism

leninism

لنینیسم
9

liberal

liberal

روشن‌فکرانه (آزاداندیش، خالی از تعصب، لیبرال)

libertarian

libertarian

آزادی خواه (اختیار گرای)

marxism

marxism

مارکسیسم

materialism

materialism

ماده‌گرایی (فلسفه اصالت ماده)
10

militarism

militarism

نظامی‌گری (میلیتاریسم)

monarchy

monarchy

پادشاهی (سلطنت، کشور پادشاهی)

nationalist

nationalist

ملی‌گرا (ناسیونالیست)

neocolonialism

neocolonialism

استعمار نو
11

neoconservative

neoconservative

نومحافظه‌کار

non-partisan

non-partisan

غیر حزبی

non-violent

non-violent

بدون خشونت (غیر خشن، بی‌خشونت)

pacifist

pacifist

صلح‌جو (صلح‌طلب)
12

radicalism

radicalism

رادیکالیسم

reactionary

reactionary

واپسگرا (محافظه‌کار، سنت‌گرا)

reformist

reformist

اصلاح‌طلب

republican

republican

جمهوری‌خواه (عضو حزب جمهوری‌خواه)
13

republican

republican

فرد جمهوری‌خواه (عضو حزب جمهوری خواه)

revolutionary

revolutionary

انقلابی

rightist

rightist

آدم راست‌گرا (فردی با گرایش راست)

right-wing

right-wing

راست‌گرا ([وابسته به جناح راست])
14

secularism

secularism

سکولاریسم (جداانگاری دین از سیاست)

socialism

socialism

سوسیالیسم (جامعه‌خواهی، جامعه‌گرایی)

statism

statism

دولت‌گرایی (دولت محوری)

unilateralism

unilateralism

یکجانبه‌گرایی
15

utilitarianism

utilitarianism

اصالت سود (فایده‌گرایی، سودمندگرایی)

utopian

utopian

آرمانی (آرمان‌گرایانه، ایده‌آل)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *