دسته بندی ها
بزن بریم

تولید کالا

لغات انگلیسی تولید کالا

1

foreman

foreman

سرکارگر (سرپرست کارگران)

mill

mill

کارخانه (تولیدی)

machinery

machinery

ماشین‌آلات

drill

drill

حفاری کردن (با مته سوراخ کردن)
2

output

output

بازده (تولید، برونداد، خروجی)

workforce

workforce

نیروی کار

sawmill

sawmill

کارخانه چوب بری

capacity

capacity

ظرفیت (گنجایش)
3

factory

factory

کارخانه

laser

laser

لیزر

manufacture

manufacture

تولید کردن

assembly

assembly

مونتاژ (سر هم بندی)
4

shipping

shipping

کشتیرانی (حمل و نقل، ترابری)

factory floor

factory floor

بخش تولیدی کارخانه

sheet

sheet

صفحه (ورقه)

light industry

light industry

صنایع سبک
5

manufacture

manufacture

تولید

shift

shift

شیفت (نوبت)

ironworks

ironworks

کارخانه آهن سازی (کارخانه آهن ریزی)

supply chain

supply chain

زنجیره تامین
6

refinery

refinery

پالایشگاه

blue-collar

blue-collar

کارگری (یدی، مزدبگیر)

weld

weld

جوش دادن (جوش خوردن)

foundry

foundry

ریخته گری (شیشه گری، ذوب)
7

production

production

تولید

shop floor

shop floor

بخش تولید کارخانه

trade union

trade union

اتحادیه صنفی

research and development

research and development

تحقیق و توسعه
8

assembly line

assembly line

خط تولید (خط مونتاژ)

warehouse

warehouse

انبار

bottleneck

bottleneck

تنگنا

just-in-time

just-in-time

تولید بدون انبار (تولید به زمان ، تولید سروقت)
9

rivet

rivet

پرچ کردن

forewoman

forewoman

سرکارگر (سرپرست کارگران)

bolt

bolt

متصل کردن

manufacturing

manufacturing

تولیدی (تولید)
10

heavy industry

heavy industry

صنایع سنگین

labor

labor

کار (سخت) (نیروی کار)

robot

robot

دستگاه خودکار (صنعتی) (روبات)

assemble

assemble

سر هم کردن (سوار کردن (ماشین‌آلات)، مونتاژ کردن)
11

quality control

quality control

نظارت کیفی

lead time

lead time

زمان انجام کار (مدت تحویل، زمان انتظار)

ship

ship

حمل و نقل کردن (منتقل کردن، فرستادن)

generator

generator

ژنراتور (مولد)
12

plant

plant

کارخانه (نیروگاه)

production line

production line

خط تولید

industrial

industrial

صنعتی

industry

industry

صنعت
13

workshop

workshop

کارگاه (اتاق کار)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *