دسته بندی ها
بزن بریم

اعتراض

لغات انگلیسی اعتراض

1

agitation

agitation

آشوب (اغتشاش)

agitator

agitator

آشوبگر (برپاکننده فتنه، اغتشاش‌گر)

arise

arise

بپا خاستن (قیام کردن)

civil disobedience

civil disobedience

نافرمانی مدنی
2

demonstrate

demonstrate

تظاهرات کردن

demonstration

demonstration

تظاهرات

demonstrator

demonstrator

تظاهرات کننده (اعتراض کننده)

go-slow

go-slow

کم کاری کردن (به نشانه اعتراض)
3

hunger strike

hunger strike

اعتصاب غذا

industrial action

industrial action

اعتصاب

march

march

تظاهرات (راه‌پیمایی)

march

march

راه‌پیمایی کردن (تظاهرات کردن)
4

movement

movement

جنبش

non-cooperation

non-cooperation

عدم همکاری (به نشانه اعتراض)

outcry

outcry

فریاد اعتراض (اعتراض)

picket

picket

اعتصاب‌کننده (گروه اعتصاب‌کنندگان)
5

picketing

picketing

ورودی‌بندی (نوعی اعتصاب) (اعتصاب جلوی ساختمان)

placard

placard

پلاکارد (پوستر)

protest

protest

اعتراض

protest

protest

اعتراض کردن
6

protester

protester

معترض (تظاهر کننده)

rebellion

rebellion

شورش (سرکشی، تمرد)

remonstrance

remonstrance

اعتراض (شکایت)

remonstrate

remonstrate

اعتراض کردن (سرزنش کردن، ملامت کردن)
7

revolt

revolt

شورش کردن (قیام کردن)

revolt

revolt

قیام (شورش)

riot

riot

شورش کردن (اغتشاش کردن)

rising

rising

قیام (شورش)
8

sabotage

sabotage

خرابکاری (عمدی)

saboteur

saboteur

خرابکار

sit-in

sit-in

اعتصاب نشسته (تحصن)

slowdown

slowdown

کم کاری (به نشانه اعتراض)
9

stoppage

stoppage

اعتصاب (تعطیلی)

strike

strike

اعتصاب

unrest

unrest

اغتشاش (آشوب)

uprising

uprising

قیام (شورش)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.