نژاد

لغات انگلیسی نژاد

1

African American

African American

فرد آفریقایی-آمریکایی

Afro-Caribbean

Afro-Caribbean

فرد آفریقایی-کارائیبی

apartheid

apartheid

آپارتاید (جدانژادی (از اشکالی تبعیض نژادی))

Arab

Arab

عرب (عرب زبان)
2

Asian

Asian

آسیایی

Asian American

Asian American

فرد آسیایی-آمریکایی

bigot

bigot

متعصب (کوته فکر)

bigoted

bigoted

متعصب (سرسخت، یکدنده)
3

bigotry

bigotry

تعصب (سرسختی (در اعتقاد))

black

black

سیاهپوست

Caucasian

Caucasian

سفیدپوست اروپایی

Chicano

Chicano

مکزیکی تبار
4

color

color

رنگ (رنگی)

color bar

color bar

محدودیت نژادی (مانع نژادی)

color-blind

color-blind

بدون تعصبات نژادی

diversity

diversity

تنوع (گوناگونی)
5

ethnic

ethnic

قومی (نژادی)

ethnicity

ethnicity

قومیت (قوم، نژاد)

ethnic minority

ethnic minority

اقلیت قومی

Eurasian

Eurasian

اوراسیایی
6

European

European

اروپایی ([وابسته به اروپا یا اتحادیه اروپا])

Hispanic

Hispanic

لاتین‌تبار (هیسپانیک، [وابسته به اسپانیایی یا پرتغالی زبانان در امریکای لاتین])

integrate

integrate

ادغام شدن (تلفیق شدن، یکپارچه شدن)

integration

integration

تلفیق (یکپارچه‌سازی، ادغام)
7

jew

jew

یهودی (پیرو دین یهود)

Ku Klux Klan

Ku Klux Klan

کو کلاکس کلان

Latino

Latino

فرد لاتین تبار

lynch

lynch

بدون محاکمه مجازات کردن متهم (بدون محاکمه دار زدن)
8

mob

mob

جمعیت (انبوه مردم)

minority

minority

اقلیت (تعداد کم)

multicultural

multicultural

چند فرهنگی

multiculturalism

multiculturalism

چندگانگی فرهنگی (چندفرهنگی‌گرایی)
9

multiracial

multiracial

چند نژادی

non-white

non-white

رنگین پوست

plural

plural

جمع

pluralism

pluralism

تکثرگرایی (پلورالیسم)
10

pluralist

pluralist

تکثرگرا (مربوط به تکثرگرایی، پلورالیسمی)

positive discrimination

positive discrimination

تبعیض مثبت (تبعیض جبرانی، تخصیص سهمیه)

race

race

نژاد

racism

racism

نژادپرستی
11

racist

racist

نژادپرست (نژادپرستانه)

racist

racist

نژادپرست

reverse discrimination

reverse discrimination

نژادپرستی معکوس

segregation

segregation

تبعیض (نژادی و مذهبی) (جدایی، تفکیک)
12

segregationist

segregationist

حامی تبعیض نژادی/مذهبی (جدایی‌گرا)

supremacist

supremacist

نژادپرست (خودبرتربین)

white

white

سفید پوست

همچنین ببینید

عدالت اجتماعی

لغات انگلیسی عدالت اجتماعی 1 acceptance acceptance پذیرش (قبولی) antagonism antagonism خصومت (دشمنی، ستیز) bias …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button