دسته بندی ها
بزن بریم

پخش رادیویی

لغات انگلیسی پخش رادیویی

1

air

air

پخش (رادیو و تلویزیون)

air

air

پخش کردن (توسط رادیو و تلویزیون)

airplay

airplay

مدت زمان پخش از رادیو و تلویزیون

airtime

airtime

مدت زمان پخش (رادیو یا تلویزیون)
2

announce

announce

اعلام کردن (به اطلاع رساندن)

beacon

beacon

راهنما (آتش، نور و ...) (هشدار‌دهنده، فانوس دریایی، ایستگاه رادیویی راهنما)

beam

beam

ارسال کردن امواج رادیویی یا تلویزیونی

bleep

bleep

با صدای بیپ سانسور کردن
3

blind spot

blind spot

نقطه کور (از نظر دریافت امواج رادیویی)

break

break

وقت استراحت (وقفه، تنفس (در مدرسه و ...))

broadcast

broadcast

پخش کردن (برنامه رادیویی یا تلویزیونی)

broadcast

broadcast

پخش (برنامه (تلویزیونی یا رادیویی))
4

broadcasting

broadcasting

پخش برنامه (تلویزیونی و رادیویی) (صداوسیما)

bulletin

bulletin

گزارش خبری کوتاه (رادیو یا تلویزیون) (بولتن، خلاصه آخرین رویدادها)

phone-in

phone-in

برنامه تلفنی (رادیو و تلویزیون)

call-in

call-in

برنامه تلفنی (رادیو و تلویزیون)
5

call letters

call letters

حروف معرف شبکه (رادیویی یا تلویزیونی)

canned

canned

از پیش ضبط‌شده (پیش‌ضبط)

chat show

chat show

میزگرد (رادیویی یا تلویزیونی) (برنامه‌ی گفتگو (تلویزیونی یا رادیویی))

close down

close down

تعطیل کردن (موقتی یا برای همیشه) (تعطیل شدن)
6

commentary

commentary

گزارش (رویداد در حال وقوع) (تفسیر)

commentate

commentate

گزارش کردن (شرح و تفسیر کردن)

commercial

commercial

پیام بازرگانی

coverage

coverage

پوشش (خبری، ورزشی و ...) (گزارش)
7

documentary

documentary

فیلم مستند

drama

drama

نمایش(نامه) (هنر نگارش و به صحنه آوری و بازی در نمایش نامه)

edition

edition

چاپ (نسخه، برنامه (رادیویی یا تلویزیونی))

editorial

editorial

ویرایش (ویراستاری)
8

editorial

editorial

سرمقاله (روزنامه) (بخش خبری، مقاله سردبیر، وابسته به (نظرات) سردبیر)

episode

episode

قسمت (بخش)

fact sheet

fact sheet

گزاره‌برگ

go out

go out

پخش شدن (برنامه رادیویی یا تلویزیونی)
9

hype

hype

تبلیغات مبالغه‌آمیز (گزافه‌پردازی)

ident

ident

فیلم یا موسیقی کوتاه معرف یک شبکه (رادیویی یا تلویزیونی) (فیلم یا موسیقی ویژه)

interview

interview

مصاحبه کردن

introduce

introduce

معرفی کردن
10

jingle

jingle

آهنگ تبلیغاتی (شعر تبلیغاتی)

listen in

listen in

(به برنامه رادیویی) گوش کردن

media

media

رسانه

media studies

media studies

مطالعات رسانه
11

network

network

شبکه

network

network

به طور همزمان از چند شبکه پخش کردن (برنامه رادیویی یا تلویزیونی)

news

news

خبر (اخبار)

news agency

news agency

خبرگزاری
12

newscast

newscast

برنامه‌ی خبری (رادیویی و تلویزیونی) (اخبار)

newsflash

newsflash

خبر فوری (خبر)

newsroom

newsroom

تحریریه (اتاق خبر)

omnibus

omnibus

برنامه پشت به پشت (پخش پشت به پشت چند قسمت از یک برنامه)
13

on-air

on-air

در حال پخش

open-line

open-line

تلفنی (برنامه رادیویی یا تلویزیونی)

panel game

panel game

مسابقه پرسش و پاسخ تلویزیونی یا رادیویی

pip

pip

صدای بیپ (برای بیان ساعت دقیق در رادیو)
14

play

play

نمایش

playlist

playlist

فهرست ترانه‌ها

podcast

podcast

فایل شنیداری (پادکست)

present

present

اجرا کردن
15

prime time

prime time

ساعت پربیننده (تلویزیون) (ساعت پرشنونده (رادیو))

programme

programme

برنامه (رادیویی یا تلویزیونی)

programming

programming

زمان‌بندی (برنامه‌های تلویزیونی یا رادیویی) (برنامه‌ریزی)

public service broadcasting

public service broadcasting

صدا و سیمای عمومی (وابسته به مردم نه دولت)
16

radio

radio

رادیو

rating

rating

درجه‌بندی (رتبه، امتیازدهی)

ratings

ratings

آمار بینندگان (برنامه رادیویی یا تلویزیونی) (آمار شنوندگان)

receive

receive

دریافت کردن
17

recording

recording

ضبط (فرآیند تولید موسیقی، برنامه تلویزیونی و ...)

repeat

repeat

تکرار (بازپخش)

reportage

reportage

گزارش خبری

reporting

reporting

گزارش‌نویسی
18

ring in

ring in

تماس گرفتن (با محل کار) (با یک برنامه رادیویی یا تلویزیونی تماس گرفتن)

roadshow

roadshow

برنامه تلویزیونی یا رادیویی سیار (برنامه تلویزیونی یا رادیویی خارج از استودیو)

schedule

schedule

فهرست و زمان‌بندی برنامه‌های یک شبکه (تلویزیونی یا رادیویی)

send

send

فرستادن (ارسال کردن)
19

serial

serial

سریال

series

series

سریال

shipping forecast

shipping forecast

گزارش هواشناسی دریایی (گزارش هواشناسی ویژه شرایط جوی دریا)

show

show

برنامه (نمایش)
20

signature tune

signature tune

ترانه ویژه (موسیقی ویژه، موسیقی مخصوص یک برنامه تلویزیونی یا رادیویی)

soap opera

soap opera

سریال آبکی (تلویزیون و رادیو) (سریال زرد، مجموعه احساسی)

sportscast

sportscast

برنامه ورزشی (اخبار ورزشی)

spot

spot

بخشی از یک برنامه (تلویزیونی یا رادیویی) (جایگاه)
21

station

station

ایستگاه (رادیو و تلویزیون)

studio

studio

استودیو (هنری) (کارگاه (فیلمبرداری))

talkback

talkback

برنامه تلفنی (رادیویی و تلویزیونی)

talk radio

talk radio

برنامه تلفنی رادیویی
22

talk show

talk show

میزگرد (رادیویی یا تلویزیونی) (برنامه گفتگومحور)

time signal

time signal

آوای بیانگر زمان (رادیو)

transmission

transmission

انتقال (ارسال)

transmit

transmit

انتقال دادن (امواج رادیویی و ...) (فرستادن، منتقل کردن)
23

tune

tune

تنظیم کردن

tune in

tune in

گوش دادن (به رادیو) (تلویزیون تماشا کردن)

weather forecast

weather forecast

پیش‌بینی آب و هوا

wire service

wire service

خبرگزاری
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.