دسته بندی ها
بزن بریم

خطوط و ایستگاه های راه آهن

لغات انگلیسی خطوط و ایستگاه های راه آهن

1

booking office

booking office

گیشه (دفتر پیش‌فروش بلیت، دفتر رزرو)

branch

branch

شاخه (رودخانه، درخت و...)

bridge

bridge

پل

concourse

concourse

سالن اصلی (فرودگاه یا ایستگاه راه‌آهن)
2

depot

depot

پایانه (قطار، اتوبوس و ...) (ایستگاه)

embankment

embankment

خاکریز (معماری) (سد خاکی، سنگچین)

funicular

funicular

قطار کابلی

gauge

gauge

فاصله بین ریل‌ها (راه‌آهن)
3

gradient

gradient

شیب (به ویژه جاده یا راه‌آهن) (میزان شیب [سربالایی یا سرپایینی])

junction

junction

تقاطع

left-luggage office

left-luggage office

محلی برای امانت گذاشتن چمدان (در ایستگاه قطار و ...) (انبار موقت چمدان)

level crossing

level crossing

تقاطع همسطح (بین جاده و راه‌آهن)
4

line

line

خط آهن

loop

loop

جاده یا خط آهن فرعی

main line

main line

شاه‌راه (خط آهن اصلی)

marshalling yard

marshalling yard

مکان اتصال یا جداسازی واگن‌های قطار
5

narrow gauge

narrow gauge

راه‌آهن کم‌پهنا

narrow-gauge

narrow-gauge

کم‌پهنا (خط آهن)

overbridge

overbridge

روگذر (پل هوایی (از روی جاده یا راه‌آهن))

platform

platform

سکو
6

points

points

سوزن ریل (راه‌آهن) (دستگاه تعویض ریل)

rail

rail

راه آهن (خط آهن)

railhead

railhead

ته خط (راه‌آهن) (پایان راه آهن)

railroad

railroad

راه‌آهن
7

railroad crossing

railroad crossing

تقاطع هم‌سطح (بین جاده و راه‌آهن) (تقاطع خیابان و راه آهن)

railway

railway

راه‌آهن (خط آهن)

shunt

shunt

به خط دیگر بردن (قطار یا بخشی از قطار) (خط عوض کردن)

siding

siding

خط فرعی (راه‌آهن) (خط آهن مخصوص تعویض خط)
8

signal box

signal box

اتاق کنترل راه‌آهن

signalman

signalman

مسئول اتاق کنترل راه‌آهن

sleeper

sleeper

تیرچه چوبی یا سیمانی زیر خط آهن (تراورس)

spur

spur

خط آهن یا جاده فرعی (منشعب از راه اصلی)
9

station

station

ایستگاه

station agent

station agent

مامور ایستگاه قطار (متصدی ایستگاه، مدیر ایستگاه)

stationmaster

stationmaster

رییس ایستگاه راه‌آهن

stop

stop

ایستگاه (مکان توقف)
10

switch

switch

سوزن ریل (راه‌آهن) (دستگاه تعویض ریل)

switchback

switchback

جاده یا راه‌آهن پرپیچ‌وخم (جاده یا راه‌آهن زیگزاگ)

Tannoy

Tannoy

نوعی سیستم صوتی عمومی (دارای بلندگو)

terminal

terminal

پایانه (اتوبوس، هواپیما و ...) (ترمینال)
11

terminus

terminus

ایستگاه نهایی (آخر خط، پایانه)

tie

tie

تیرچه چوبی یا سیمانی زیر خط آهن (تراورس)

track

track

ریل (خط آهن)

tunnel

tunnel

تونل
12

underpass

underpass

زیرگذر

waiting room

waiting room

سالن انتظار (اتاق انتظار)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.