دسته بندی ها
بزن بریم

روابط

لغات انگلیسی روابط

1

sister-in-law

sister-in-law

خواهر شوهر (خواهر زن، جاری، زن برادر)

partner

partner

شریک (زندگی) (شریک (کاری))

stepsister

stepsister

ناخواهری (خواهر ناتنی)

cousin

cousin

پسر عمو/ دختر عمو/ پسر دایی/ دختر دایی/ پسر خاله/ دختر خاله/ پسر عمه/ دختر عمه (زاده)
2

stepbrother

stepbrother

برادر ناتنی (نابرادری)

godson

godson

پسرخوانده

stepmother

stepmother

نامادری (مادرخوانده)

brother

brother

برادر
3

daughter

daughter

(فرزند) دختر (فرزند مونث)

twin

twin

دوقلو

grandma

grandma

مامان بزرگ

best man

best man

ساقدوش داماد
4

dad

dad

بابا

brotherly

brotherly

برادرانه

papa

papa

بابا

maternal

maternal

مادرانه (مادری)
5

granddaughter

granddaughter

نوه [دختر] (نوه مونث)

daddy

daddy

بابایی (بابا)

godmother

godmother

مادرخوانده

pa

pa

بابا (پدر)
6

stepfather

stepfather

ناپدری

avuncular

avuncular

مهربان و شاد و مسن (مانند عمو) (مهربان همچون عمو)

god-daughter

god-daughter

دخترخوانده

kid

kid

بچه
7

father-in-law

father-in-law

پدرزن پدرشوهر

godfather

godfather

پدرخوانده (پدر تعمیدی)

uncle

uncle

عمو/ دایی/ شوهرخاله/ شوهرعمه

granddad

granddad

بابابزرگ
8

nanny

nanny

پرستار بچه

sisterly

sisterly

خواهرانه

husband

husband

شوهر

mother-in-law

mother-in-law

مادر شوهر (مادر زن)
9

grandparent

grandparent

پدربزرگ و مادربزرگ

in-laws

in-laws

فامیل‌های همسر (فامیل‌های شوهر)

great

great

[پیشوند نشان‌دهنده دور بودن رابطه خویشاوندی]

niece

niece

برادرزاده (مونث) (خواهرزاده (مونث))
10

brother-in-law

brother-in-law

برادر زن/شوهر (شوهر خواهر، باجناق)

surrogate mother

surrogate mother

مادر جایگزین (رحم اجاره ای)

granny

granny

مامان بزرگ

sibling

sibling

خواهر یا/و برادر
11

son-in-law

son-in-law

داماد (شوهر دختر)

mother

mother

مادر

mama

mama

مامان (مادر)

sister

sister

خواهر
12

grandpa

grandpa

بابابزرگ

identical twin

identical twin

دوقلوی همسان

nephew

nephew

برادرزاده (مذکر) خواهرزاده (مذکر)

aunt

aunt

خاله/ عمه/ زن عمو/ زن دایی
13

half-sister

half-sister

خواهر ناتنی

half-brother

half-brother

برادر ناتنی

divorced

divorced

طلاق گرفته (مطلقه، جدا شده)

son

son

(فرزند) پسر (فرزند مذکر)
14

father

father

پدر

grandmother

grandmother

مادربزرگ

mom

mom

مامان

stepson

stepson

ناپسری (پسر ناتنی)
15

grandson

grandson

نوه [پسر] (نوه مذکر)

daughter-in-law

daughter-in-law

عروس (زن پسر)

godparent

godparent

پدر یا مادر خوانده

ma

ma

مامان
16

grandfather

grandfather

پدربزرگ

stepdaughter

stepdaughter

نادختری (دخترنانتی)

stepchild

stepchild

فرزند خوانده (فرزند ناتنی)

relative

relative

خویشاوند ((عضوی از) فامیل)
17

wife

wife

همسر (زن)

mommy

mommy

مامانی (مامان)

relation

relation

رابطه (ارتباط)

paternal

paternal

پدرانه (پدری)
18

birth mother

birth mother

مادر اصلی (در برابر مادرخوانده) (مادر واقعی)

gran

gran

مامان بزرگ

grandad

didi

آبجی (خواهر)

mum

mum

مامان (انگلیس)
19

mummy

mummy

مامان

parents-in-law

parents-in-law

والدین زن/شوهر (پدر و مادر زن/شوهر)

step-parent

step-parent

پدرخوانده یا مادرخوانده

step family

step family

خانواده ناتنی
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *