دسته بندی ها
بزن بریم

افراد مذهبی

لغات انگلیسی افراد مذهبی

1

abbess

abbess

راهبه اعظم (سرپرست صومعه، سر راهبه)

abbot

abbot

راهب اعظم (سر راهب، سرپرست صومعه)

acolyte

acolyte

دستیار کشیش

amish

amish

آمیش (فرقه‌ای مسیحی)
2

Anglican Church

Anglican Church

کلیسای انگلیکن (شاخه‌ای در مسیحیت)

archbishop

archbishop

اسقف اعظم

ascetic

ascetic

مرتاضانه (زاهدانه)

ashkenazi

ashkenazi

اشکنازی (گروهی از یهودیان)
3

ayatollah

ayatollah

آیت‌الله (رهبر مذهبی)

baba

baba

بابا (روحانی مذهبی هندو)

baptist

baptist

تعمیددهنده (باپتیست)

benedictine

benedictine

عضو نظام رهبانی سنت بندیکت
4

bhagwan

bhagwan

خداوند (آیین هندوییسم) (پروردگار)

bishop

bishop

اسقف (مسیحیت)

bodhisattva

bodhisattva

بوداسف (موجودی هوشمند در آیین بوداییسم) (بیداروجود)

bonze

bonze

راهب بودایی (ژاپنی/چینی)
5

brother

brother

برادر (راهب کلیسا)

buddha

buddha

بودا

buddhism

buddhism

آیین بودایی (بودیسم)

calvinist

calvinist

پیرو مکتب کالوینیسم
6

cardinal

cardinal

کاردینال (کلیسای کاتولیک)

Catholic

Catholic

عضو کلیسای کاتولیک (کاتولیک)

celebrant

celebrant

برگزارکننده (مراسم مذهبی)

chaplain

chaplain

کشیش بیمارستان، زندان یا ارتش
7

Christian

Christian

مسیحی (مذهب)

clergy

clergy

روحانیون (کشیش‌ها)

clergyman

clergyman

روحانی (بخصوص مسیحی) (کشیش)

clergywoman

clergywoman

روحانی (بخصوص مسیحی) (کشیش)
8

cleric

cleric

کشیش (عوض کلیسا)

curate

curate

معاون کشیش (دستیار کشیش)

deacon

deacon

شماس (خادم کلیسا)

dean

dean

سرکشیش (سرپرست کشیش‌ها)
9

dervish

dervish

درویش

Devil

Devil

شیطان

devotee

devotee

مخلص (مرید)

disciple

disciple

پیرو (مرید، شاگرد)
10

dominican

dominican

عضو فرقه دومینیکن (مسیحیت)

druid

druid

دروئید (رهبر مذهبی قوم سلت)

episcopalian

episcopalian

عضو کلیسای پروتستان اسقفی

evangelist

evangelist

مبشر (یکی از 4 نویسندگان انجیل) (مژده‌دهنده)
11

fakir

fakir

فقیر (زاهد صوفی)

friar

friar

برادر روحانی (طلبه دینی صدقه‌گیر کاتولیک)

god

god

خدا

goddess

goddess

الهه
12

godhead

godhead

الوهیت (در مسیحیت) (خداوند (پدر، پسر، روح‌القدس))

guru

guru

گورو (هندوییسم) (آموزگار و راهنمای مذهبی)

hare krishna

hare krishna

گروه مذهبی هاره کریشنا (نام نوعی ذکر هندو)

hermit

hermit

زاهد (تارک دنیا)
13

hindu

hindu

پیرو آیین هندو (هندو)

holy spirit

holy spirit

روح‌القدس

imam

imam

امام (رهبر اسلامی)

islamist

islamist

اسلام‌گرا (پیرو ایدئولوژی اسلام سیاسی)
14

jain

jain

پیرو آئین جین

jehovah’s witness

jehovah’s witness

شاهدان یهوه (از شاخه‌های مسیحیت)

jesuit

jesuit

پیرو انجمن عیسی (فرقه‌ای کاتولیک)

jew

jew

یهودی (پیرو دین یهود)
15

lama

lama

راهب بودایی (رهبر مذهبی بودایی)

maharishi

maharishi

ماهاریشی (رهبر مذهبی هندو)

mahatma

mahatma

فرد پاک و مقدس (جنوب آسیا)

mallam

mallam

معلم (آموزگار دینی)
16

mambo

mambo

ساحره مکتب وودو (کشور هائیتی) (جادوگر)

martyr

martyr

شهید

methodist

methodist

پیرو متدیسم (از شاخه‌های مسیحیت پروتستان)

millenarian

millenarian

هزاره‌گرا (ایدئولوژی)
17

monk

monk

راهب

mormon

mormon

مورمون (عضو فرقه مورمونیسم)

muezzin

muezzin

مؤذن

mullah

mullah

ملا (آخوند)
18

Muslim

Muslim

مسلمان

mystic

mystic

عارف (سالک)

novice

novice

عضو جدید (فرقه مذهبی)

nun

nun

راهبه
19

pagan

pagan

کافر (مشرک)

pandit

pandit

فقیه برهمایی

parson

parson

کشیش (کلیسای محلی)

pastor

pastor

کشیش (کلیسای پروتستان)
20

pilgrim

pilgrim

زائر

pontiff

pontiff

پاپ (رهبر کلیسای کاتولیک)

pope

pope

پاپ (رهبر کلیسای کاتولیک)

preacher

preacher

خطیب (واعظ)
21

priest

priest

کشیش

primate

primate

کشیش ارشد (اسقف اعظم)

prophet

prophet

پیامبر (رسول)

protestant

protestant

مسیحی پروتستان
22

providence

providence

مشیت الهی (قضا و قدر، خداوند)

pujari

pujari

کاهن معبد هندو

puritan

puritan

پیوریتن‌ (عضو فرقه‌ای از پروتستان‌ها) (پاکدین)

quaker

quaker

کوئیکر (عضو جنبش مذهبی) (جنبش مذهبی کوئیکر)
23

rabbi

rabbi

خاخام (عالم یهودی)

rastafarian

rastafarian

پیرو ایدئولوژی راستافار

Roman Catholic

Roman Catholic

کاتولیک

sadhu

sadhu

مرتاض (سادو، انسان مقدس)
24

saint

saint

آدم مقدس (سنت)

scientologist

scientologist

علم‌گرا (عضو مکتب ساینتولوژی)

sephardi

sephardi

سفاردی (گروه یهودی)

seventh-say adventist

seventh-say adventist

پیرو کلیسای ادونتیست‌های روز هفتم (از مذاهب پروتستان)
25

sheikh

sheikh

شیخ (رهبر اسلامی)

shia

shia

شیعه

sikh

sikh

پیرو آیین سیک

sister

sister

خواهر روحانی
26

sufi

sufi

صوفی

sunni

sunni

فرد سنی

swami

swami

سوامی (رهبر مذهبی هندو)

vicar

vicar

کشیش بخش
27

zoroastrian

zoroastrian

زرتشتی

oracle

oracle

غیبگو (پیشگو، پیامبر)

anglican

anglican

عضو کلیسای انگلیکن
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *