دسته بندی ها
بزن بریم

پسماند و آلودگی

لغات انگلیسی پسماند و آلودگی

1

acid rain

acid rain

باران اسیدی

air quality

air quality

کیفیت هوا (میزان آلودگی)

asbestos

asbestos

پنبه نسوز (پنبه کوهی، آزبست)

atmosphere

atmosphere

جو (اتمسفر)
2

biodegradable

biodegradable

زیست‌فروسایش‌پذیر (زیست شناسی)

biohazard

biohazard

خطر زیستی

blacken

blacken

سیاه کردن

bottle bank

bottle bank

محل بازیافت بطری
3

carbon dioxide

carbon dioxide

دی اکسید کربن (شیمی)

carbon footprint

carbon footprint

تاثیر کربن (میزان دی اکسید کربن تولیدی)

catalytic converter

catalytic converter

مبدل کاتالیست

CFC

CFC

سی اف سی (گاز) (کلروفلورو کربن)
4

clean

clean

تمیز (پاک، مرتب)

clean-up

clean-up

پاکسازی (تمیزکاری)

clean up

clean up

تمیز کردن (پاک کردن، مرتب کردن)

climate

climate

آب و هوا (جغرافی) (اقلیم)
5

climatology

climatology

اقلیم‌شناسی (آب‌وهواشناسی)

compost

compost

کود درست کردن

contaminate

contaminate

آلوده کردن

dust storm

dust storm

طوفان شن
6

environmentalist

environmentalist

حامی محیط زیست

environmentally friendly

environmentally friendly

سازگار با محیط زیست

garbage

garbage

زباله (آشغال)

global warming

global warming

گرمایش جهانی (گرم شدن کره زمین)
7

greenhouse effect

greenhouse effect

اثر گلخانه‌ای

greenhouse gas

greenhouse gas

گاز گلخانه‌ای

green manure

green manure

کود سبز

leach

leach

آب شویی شدن (حل و برده شدن، فرو شست شدن)
8

leaded

leaded

سربی (سرب‌دار)

nitrogen cycle

nitrogen cycle

چرخه نیتروژن

non-biodegradable

non-biodegradable

زیست‌فروسایش‌ناپذیر

ozone hole

ozone hole

کاهش ازون (سوراخ لایه ازون)
9

ozone layer

ozone layer

لایه ازون

particulate

particulate

مربوط به ذرات معلق

particulate

particulate

ذرات معلق

PET

PET

پلی‌اتیلن ترفتالات (ترکیب شیمیایی)
10

plastic

plastic

پلاستیک

plume

plume

توده (دود و ...)

poisonous

poisonous

سمی

pollute

pollute

آلوده کردن
11

polluter

polluter

آلاینده (آلوده‌کننده)

pollution

pollution

آلودگی

protect

protect

محافظت کردن

recycle

recycle

بازیافت کردن
12

reserve

reserve

منطقه حفاظت‌شده

reuse

reuse

دوباره استفاده کردن (دوباره مصرف کردن)

rubbish

rubbish

زباله (آشغال، پسماند)

slick

slick

لکه نفت شناور (آلودگی نفتی)
13

smog

smog

مهدود [هوای آلوده به دود و غبار] ‎

smoke

smoke

دود

soil science

soil science

خاک‌شناسی (علوم خاک)

soot

soot

دوده
14

sulfur

sulfur

سولفور

toxic

toxic

سمی

toxicity

toxicity

سمیت (سمی بودن)

trash

trash

زباله
15

unleaded

unleaded

بدون سرب

waste

waste

پسماند (زباله)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *