دسته بندی ها
بزن بریم

حقوق و شرایط کار

لغات انگلیسی حقوق و شرایط کار

1

absentee

absentee

غایب

bonus

bonus

پاداش

boss

boss

رییس

career

career

شغل (حرفه)
2

commission

commission

کارمزد (حق کمیسیون)

condition

condition

حالت (شرایط، وضعیت)

contract

contract

قرارداد

discipline

discipline

انضباط (نظم)
3

discrimination

discrimination

تبعیض (فرق گذاری)

employee

employee

کارمند

employer

employer

کارفرما

exploit

exploit

سو استفاده کردن
4

industry

industry

صنعت

job

job

شغل (کار)

labor

labor

کار (سخت) (نیروی کار)

minimum wage

minimum wage

حداقل دستمزد
5

off

off

مرخصی گرفتن

overtime

overtime

اضافه کار(ی)

overtime

overtime

اضافه کار

pay

pay

حقوق (دستمزد)
6

PAYE

PAYE

سیستم برداشت مالیات از حقوق کارمند به طور ماهیانه توسط کارفرما

pension

pension

حقوق بازنشستگی (مستمری)

pension off

pension off

بازنشسته کردن (با حقوق)

picket

picket

اعتصاب‌کننده (گروه اعتصاب‌کنندگان)
7

sabbatical

sabbatical

دوران استراحت (مخصوص اساتید دانشگاهی) (مرخصی با حقوق (یک ماه تا یک سال))

salary

salary

حقوق

sick leave

sick leave

مرخصی استعلاجی

skive

skive

جیم زدن (در رفتن)
8

strike

strike

اعتصاب

supervisor

supervisor

سرپرست (ناظر)

sweatshop

sweatshop

کارگاه بهره‌کشی (محل کار نامناسب)

task

task

کار (وظیفه)
9

union

union

اتحادیه

worker

worker

کارگر

workforce

workforce

نیروی کار
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *