دسته بندی ها
بزن بریم

رودخانه ها و دریاچه ها

لغات انگلیسی رودخانه ها و دریاچه ها

1

babble

babble

شرشر کردن (جریان آب) (قل قل کردن، خروش داشتن)

bank

bank

کناره (رود) (حاشیه)

barrage

barrage

سد رودخانه‌ای (آب بند)

beach

beach

ساحل
2

bed

bed

بستر (رودخانه یا اقیانوس) (کف، ته)

bend

bend

پیچ (خم)

boating

boating

قایق‌رانی

bore

bore

موج بزرگ (موجی از دریا به مصب رودخانه)
3

bottom

bottom

کف (ته)

branch

branch

شاخه (رودخانه، درخت و...)

branch

branch

منشعب شدن (به چند شاخه تقسیم شدن)

branch off

branch off

چند شاخه شدن (جاده یا رودخانه)
4

bridge

bridge

پل

brook

brook

نهر

burn

burn

رودخانه کوچک (اسکاتلند)

canal

canal

آبراه (کانال، آبگذر)
5

channel

channel

کانال (آب) (آبراه)

course

course

مسیر (جهت)

creek

creek

نهر (آب)

culvert

culvert

زیرآبگذر (کالورت، مجرای آب زیرزمینی)
6

current

current

جریان (برق، آب و هوا)

dam

dam

سد (آب)

delta

delta

دلتا (جغرافیا)

deposit

deposit

رسوب کردن (ته‌نشین شدن)
7

downstream

downstream

پایین رود (در جهت جریان رودخانه، مربوط به سمت دهانه رود)

dredge

dredge

لایروبی کردن

dredger

dredger

ماشین یا قایق لایروبی

eddy

eddy

چرخیدن (هوا، گرد و غبار، آب و...) (دور زدن، گردش کردن)
8

estuary

estuary

مصب رود (پای‌رود)

flood

flood

طغیان کردن

floodgate

floodgate

سیل‌بند (آب‌بند، دریچه کنترل جریان آب)

floodplain

floodplain

دشت سیلابی (سیلاب‌دشت)
9

ford

ford

گدار (قسمت کم عمق آب)

fork

fork

دوراهی

freshwater

freshwater

آب شیرین

head

head

سرمنشا (ابتدا)
10

lagoon

lagoon

تالاب (کولاب)

lake

lake

دریاچه (برکه)

lakeside

lakeside

کنار دریاچه

levee

levee

بند ([دیواره‌ای برای جلوگیری از طغیان در دو سوی رودخانه])
11

loch

loch

دریاچه (خلیج کوچک)

lock-keeper

lock-keeper

مسئول کنترل سد سلولی (مسئول کنترل آب‌بند)

lough

lough

دریاچه

meander

meander

پیچ‌وخم داشتن (پیچ و تاب خوردن)
12

midstream

midstream

میانه رود (وسط رودخانه)

millpond

millpond

استخر آسیاب (حوض آسیاب)

millstream

millstream

آب آسیاب (آب چرخاننده چرخ آسیاب)

moat

moat

خندق
13

mouth

mouth

دهانه

mud

mud

گل (گل و لای)

navigate

navigate

ناوبری کردن (هدایت کردن (کشتی، هواپیما و ...)، راهیابی کردن)

oxbow

oxbow

دریاچه طوقی (رود هلالی شکل)
14

paddle

paddle

پارو (پدال)

paddle

paddle

پارو زدن

pier

pier

اسکله (لنگرگاه)

rapids

rapids

تندآب
15

reservoir

reservoir

آب‌انبار (آبگیر، مخزن سد)

river

river

رودخانه

riverbank

riverbank

کناره رود (ساحل رودخانه)

riverside

riverside

ساحل رودخانه (کرانه رود)
16

rivulet

rivulet

رود کوچک (نهر کوچک، جویبار)

shore

shore

ساحل

silt

silt

لای (سیلت، گل‌ماسه)

sluice

sluice

دریچه سد (دریچه آب، دریچه تخلیه)
17

source

source

منشأ (منبع)

stepping stone

stepping stone

جا پا (سنگ‌های صاف در رودخانه)

stream

stream

نهر (جوی، رود)

tarn

tarn

دریاچه کوهستانی (آبگیر)
18

tributary

tributary

شاخه فرعی (رودخانه) (ریزابه)

upstream

upstream

به سمت بالای رودخانه (در خلاف جهت رودخانه)

watercourse

watercourse

آب‌گذر (آبراه)

waterfall

waterfall

آبشار
19

water meadow

water meadow

چمنزار کران‌رودی

waterside

waterside

کرانه (ساحل)

waterway

waterway

آبراه (آبرو، راه آبی)

weir

weir

سرریز (بند)
20

whirlpool

whirlpool

گرداب
تیم زبان رمزی وب‌سایت

یک نظر

  • سایت خوب با مقالاتی بسیار بی نظیری دارین

  • دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *