دسته بندی ها
بزن بریم

خصوصیات جاده ها

لغات انگلیسی خصوصیات جاده ها

1

bank

bank

شیب (عرضی) مصنوعی (کنار جاده)

bend

bend

پیچ (خم)

billboard

billboard

بیلبورد (آگهی‌نما، تابلو تبلیغات)

block

block

بلوک (قطعه یا محله مربع شکلی از شهر)
2

branch off

branch off

چند شاخه شدن (جاده یا رودخانه)

camber

camber

خمیدگی (از وسط جاده به اطراف) (قوس، انحنا)

cobbled

cobbled

سنگفرش شده

cobble

cobble

سنگفرش
3

corner

corner

پیچ تند (جاده)

crossing

crossing

گذرگاه عابر پیاده (محل عبور)

crosswalk

crosswalk

گذرگاه عابر پیاده (خط عابر پیاده)

curb

curb

جدول کنار خیابان (لبه جوی کنار خیابان)
4

curbside

curbside

کنار جدول (خیابان) (بخش کناری خیابان یا پیاده‌رو نزدیک به جدول)

ditch

ditch

جوی آب (نهر)

divide

divide

دو شاخه شدن (به دو قسمت تقسیم شدن)

embankment

embankment

خاکریز (معماری) (سد خاکی، سنگچین)
5

fire hydrant

fire hydrant

شیر آتش‌نشانی

fork

fork

دوراهی

fork

fork

سر دوراهی به چپ یا راست پیچیدن

gradient

gradient

شیب (به ویژه جاده یا راه‌آهن) (میزان شیب [سربالایی یا سرپایینی])
6

gravel

gravel

سنگریزه (شن)

gravelled

gravelled

سنگریزه‌ای (پر از سنگریزه)

grit

grit

سنگریزه پاشیدن (روی جاده پوشیده از یخ) (شن ریختن)

gutter

gutter

جوی آب
7

hairpin bend

hairpin bend

پیچ تند (به ویژه جاده کوهستانی)

hard shoulder

hard shoulder

شانه خاکی جاده

hedgerow

hedgerow

پرچین (چپر)

impassable

impassable

صعب‌العبور (غیرقابل گذر)
8

inside

inside

باند کندرو (باند یا مسیر یک (جاده))

junction

junction

تقاطع

kerb

kerb

جدول (خیابان)

kerbside

kerbside

کنار جدول (خیابان) (بخش کناری خیابان یا پیاده‌رو نزدیک به جدول)
9

lamppost

lamppost

تیر چراغ برق

macadam

macadam

ماکادام (ترکیب سنگ شکستهٔ درشت، ماسه و قیر)

manhole

manhole

دریچه آدم‌رو (فاضلاب و ...) (منهول)

milepost

milepost

تابلو مایل‌شمار (جاده) (تابلو مسافت)
10

nearside

nearside

سمت جدول (سمت چپ اتومبیل (در بریتانیا))

nearside

nearside

سمت جدول

offside

offside

سمت راست اتومبیل (بریتانیا) (سمت راننده)

outside

outside

بخش میانی جاده (قسمت وسیع‌تر پیچ)
11

pass

pass

مسیر (کوهستانی) (جاده، گذرگاه باریک (میان دو کوه یا روی کوه))

passable

passable

قابل عبور

pavement

pavement

کف خیابان (آسفالت)

pedestrianize

pedestrianize

(خیابانی را) پیاده‌رو کردن ((خیابانی را) فقط در دسترس عابران پیاده قرار دادن)
12

pothole

pothole

چاله (خیابان) (دست‌انداز، گودال)

rest area

rest area

استراحتگاه جاده‌ای

rest stop

rest stop

استراحتگاه جاده‌ای

resurface

resurface

روکش تازه کردن (جاده و ...) (سطح (چیزی را) عوض کردن، آسفالت (جاده را) عوض کردن)
13

road

road

جاده (راه)

roadside

roadside

کنار جاده (حاشیه جاده)

roadside

roadside

کنار جاده‌ای (در کنار جاده)

road sign

road sign

تابلو راهنمایی و رانندگی
14

roadway

roadway

سواره‌رو (بخش ماشین‌رو جاده)

roadworks

roadworks

تعمیرات جاده‌ای

rutted

rutted

ناهموار (جاده) (دارای برآمدگی، فرورفتگی یا چاله)

shoulder

shoulder

شانه (جاده)
15

sidewalk

sidewalk

پیاده‌رو

signpost

signpost

تابلو راهنمایی (تابلو راهنما)

signpost

signpost

تابلوی راهنمایی نصب کردن (جاده و ...) (با تابلوی راهنمایی مشخص کردن (مسیر))

street

street

خیابان
16

street light

street light

چراغ خیابان

subway

subway

زیرگذر

surface

surface

سطح (پوسته)

tar

tar

قیر
17

Tarmac

Tarmac

تارمک (ترکیب سنگ شکسته، ماسه و قیر) (آسفالت)

traffic light

traffic light

چراغ راهنمایی

tramlines

tramlines

خطوط تراموا (خط آهن تراموا، ریل تراموا)

tunnel

tunnel

تونل
18

turn

turn

پیچ (چرخش)

twist

twist

پیچ تند (جاده یا رودخانه)

twisty

twisty

پرپیچ و خم (جاده)

underpass

underpass

زیرگذر
19

verge

verge

کنار جاده (پوشیده از چمن) (حاشیه پوشیده از علف (جاده))

viaduct

viaduct

پل راه‌آهن (پل دره گذر)

wind

wind

مارپیچ بودن (مسیر) (پرپیچ و خم بودن (راه)، پیچ و خم داشتن)

winding

winding

پرپیچ و خم (مارپیچ)
20

yellow line

yellow line

خط زرد (دوتایی بیانگر پارک ممنوع و تکی پارک با محدودیت)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.