دسته بندی ها
بزن بریم

انواع جاده

لغات انگلیسی انواع جاده

1

access road

access road

راه دسترسی (مسیر ورودی)

approach

approach

ورودی (راه ورودی)

A-road

A-road

جاده اصلی (راه اصلی)

artery

artery

شاهراه (راه اصلی)
2

avenue

avenue

خیابان (عریض)

backstreet

backstreet

خیابان پشتی (خیابان فرعی)

beltway

beltway

جاده کمربندی

bicycle lane

bicycle lane

مسیر دوچرخه
3

boulevard

boulevard

بلوار

breakdown lane

breakdown lane

شانه راه (باند اضطراری (جاده))

B-road

B-road

راه فرعی

bus lane

bus lane

مسیر اتوبوس (خط اتوبوس)
4

bypass

bypass

جایی را دور زدن (از اطراف جایی عبور کردن، از کنار چیزی گذشتن)

byroad

byroad

راه فرعی (جاده فرعی)

byway

byway

بیراهه (جاده فرعی)

carriageway

carriageway

باند عبور (راه، مسیر)
5

causeway

causeway

میان‌گذر (مسیری از میان دریاچه یا تالاب و غیره)

clearway

clearway

آزادراه (توقف ممنوع)

corridor

corridor

نواره (راه باریک)

crescent

crescent

خیابان هلالی‌شکل (خیابان نیم‌دایره)
6

crossroads

crossroads

چهارراه (تقاطع)

cross street

cross street

خیابان متقاطع

cul-de-sac

cul-de-sac

کوچه بن‌بست (خیابان بن‌بست)

cutting

cutting

کانال
7

cycle lane

cycle lane

مسیر دوچرخه

dead end

dead end

بن‌بست (کوچه و ...)

dirt road

dirt road

جاده خاکی

divided highway

divided highway

بزرگراه (دوطرفه)
8

dog-leg

dog-leg

پیچ تند

drive

drive

خیابان (جاده)

driveway

driveway

راه ورودی خانه

dual carriageway

dual carriageway

راه دوبانده (بزرگراه دوبانده)
9

exit

exit

(درب یا راه) خروجی

express lane

express lane

باند سرعت

expressway

expressway

آزادراه

fast lane

fast lane

باند سرعت
10

feeder

feeder

فرعی (راه)

flyover

flyover

روگذر (پل هوایی)

footway

footway

پیاده‌رو

freeway

freeway

آزادراه
11

front

front

کرانه (رودخانه و ...)

hard shoulder

hard shoulder

شانه خاکی جاده

high road

high road

جاده اصلی (جاده مهم)

high street

high street

خیابان اصلی (مهم‌ترین خیابان شهر)
12

highway

highway

بزرگراه

HOV lane

HOV lane

باند چندسرنشین

interchange

interchange

تقاطع غیر همسطح (بزرگراه و ...)

interstate

interstate

بزرگراه میان‌ایالتی
13

lane

lane

باند (مسیر)

lay-by

lay-by

شانه راه

the main drag

the main drag

اصلی‌ترین خیابان شهر (مهم‌ترین خیابان شهر)

main street

main street

خیابان اصلی (شهر)
14

median

median

نوار میانی دو جاده

mews

mews

خانه‌های ردیفی (که در گذشته اصطبل بوده‌اند) (ردیفی از خانه‌ها)

off-ramp

off-ramp

جاده ارتباطی خروجی (رمپ خروجی)

off-road

off-road

خارج جاده‌ای (خودرو و ...)
15

on-ramp

on-ramp

جاده ارتباطی ورودی (رمپ ورودی)

orbital

orbital

کمربندی

outer belt

outer belt

جاده کمربندی (کمربند خارجی)

outside lane

outside lane

باند سبقت (باند سرعت)
16

overbridge

overbridge

روگذر (پل هوایی (از روی جاده یا راه‌آهن))

overpass

overpass

روگذر (جاده)

parade

parade

پیاده‌راه (دارای مغازه‌هایی در اطراف)

parkway

parkway

باغ‌راه (پارک‌وی)
17

passing lane

passing lane

باند سبقت (باند سرعت)

ramp

ramp

جاده ارتباطی (جاده انتقالی، رمپ)

rat run

rat run

خیابان فرعی و تنگ (مورد استفاده هنگام ترافیک) (راه فرار از ترافیک)

relief road

relief road

جاده کمکی (برای کاهش ترافیک)
18

ring road

ring road

جاده کمربندی

road

road

جاده (راه)

service road

service road

کنارگذر

side road

side road

جاده جانبی (راه فرعی)
19

side street

side street

خیابان فرعی

slip road

slip road

جاده فرعی

slow lane

slow lane

باند کندرو

soft shoulder

soft shoulder

شانه خاکی
20

street

street

خیابان

strip

strip

خیابان اصلی (دارای مغازه و ...)

strip mall

strip mall

مرکز خرید (واقع در خیابان اصلی و شلوغ) (ردیفی از مغازه‌ها و رستوران‌های کنار هم)

switchback

switchback

جاده یا راه‌آهن پرپیچ‌وخم (جاده یا راه‌آهن زیگزاگ)
21

thoroughfare

thoroughfare

جاده اصلی (خیابان اصلی)

T-intersection

T-intersection

سه‌راه

T-junction

T-junction

سه‌راهی

track

track

مسیر (معمولا خاکی) (جاده)
22

trunk road

trunk road

جاده اصلی (راه اصلی)

turnpike

turnpike

آزادراه دارای عوارضی (آزادراه عوارض‌دار)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.