دسته بندی ها
بزن بریم

دوران مدرسه

لغات انگلیسی دوران مدرسه

1

notebook

notebook

دفتر (دفترچه یادداشت)

principal

principal

مدیر مدرسه

demerit

demerit

پوان منفی (ستاره)

corporal punishment

corporal punishment

تنبیه بدنی (کتک)
2

janitor

janitor

سرایدار (فراش مدرسه، مستخدم)

field day

field day

روز مسابقات ورزشی

custodian

custodian

سرایدار (فراش مدرسه، مستخدم)

bag lunch

bag lunch

کیف غذا (کیف خوراکی)
3

prize-giving

prize-giving

مراسم اهدای جوایز

discipline

discipline

انضباط (نظم)

register

register

ثبت نام کردن (ثبت کردن)

year

year

سال
4

PTA

PTA

انجمن اولیا و مربیان

junior

junior

دانش آموز سال سوم (دانشجوی سال سوم)

recess

recess

زنگ تفریح (وقت استراحت)

truant

truant

فراری از مدرسه (مدرسه گریز)
5

senior

senior

سال آخر(ی)

field trip

field trip

گردش علمی (اردو)

detention

detention

توقیف (بازداشت، حبس)

registration

registration

ثبت‌نام
6

homework

homework

تکیف منزل (تکلیف، مشق)

tell on

tell on

چغلی کردن (لو دادن، خبرچینی کردن)

holiday

holiday

روز تعطیل (تعطیلی، مناسبت)

test

test

امتحان گرفتن
7

suspend

suspend

معلق کردن ((موقتا) اخراج کردن، به حالت تعلیق درآوردن)

expel

expel

اخراج کردن (بیرون کردن)

uniform

uniform

لباس فرم (یونیفورم)

yearbook

yearbook

سالنامه
8

textbook

textbook

کتاب (درسی)

blazer

blazer

کت (اسپرت کت تک)

break

break

وقت استراحت (وقفه، تنفس (در مدرسه و ...))

sports day

sports day

روز مسابقات ورزشی
9

skip

skip

جیم زدن (در رفتن، نرفتن)

timetable

timetable

جدول زمانی (زمان‌بندی)

telling-off

telling-off

توبیخ (تنبیه، دعوا)

suspension

suspension

تعلیق (اخراج موقت)
10

teaching assistant

teaching assistant

دستیار آموزشی (استاد یار)

classmate

classmate

هم‌کلاسی

teacher

teacher

معلم (آموزگار، مدرس)

project

project

پروژه
11

taunt

taunt

طعنه (توهین)

exclude

exclude

مانع شدن (جلوگیری کردن، راه ندادن)

school

school

مدرسه

choir

choir

گروه کر (گروه سرود، همخوانان)
12

bully

bully

گردن کلفت (قلدر، مزدور)

mess around

mess around

یللی تللی کردن (وقت تلف کردن)

box lunch

box lunch

جعبه غذا (جعبه خوراکی)

assembly

assembly

گردهمایی (سر صف در مدرسه) (نشست، اجلاس)
13

assistant

assistant

دستیار آموزشی (استادیار)

grade

grade

نمره

satchel

satchel

کیف رو دوشی (کیف مدرسه)

grade

grade

نمره دادن
14

taunt

taunt

مسخره کردن (طعنه زدن، توهین کردن)

test

test

آزمون (امتحان، آزمایش، تست)

headmaster

headmaster

مدیر مدرسه

workbook

workbook

کتاب تمرین (کتاب کار)
15

prom

prom

مراسم رقص دبیرستان

vacation

vacation

مرخصی (تعطیلات))

syllabus

syllabus

خلاصه مواد درسی (برنامه درسی، رئوس مطالب)

bus

bus

اتوبوس
16

schedule

schedule

برنامه (کلاس، درس)

bully

bully

زورگویی کردن (گردن کلفتی کردن)

tell off

tell off

توبیخ کردن دعوا کردن

class

class

کلاس (کلاس درس)
17

skive

skive

جیم زدن (در رفتن)

graduate

graduate

فارغ‌التحصیل (دانش‌آموخته)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *