دسته بندی ها
بزن بریم

خودخواه

لغات انگلیسی خودخواه

1

adventurism

adventurism

ریسک‌پذیری (خطرپذیری)

egocentric

egocentric

خودمحور (خودخواه، خودبین)

feather one's own nest

feather one's own nest

(با سوءاستفاده) خود را ثروتمند ساختن (استفاده از قدرت یا جایگاه خود برای ثروتمند شدن)

grabby

grabby

حریص
2

grandstanding

grandstanding

جلب توجه (به ویژه سیاست) (خودنمایی)

grasping

grasping

طماع (حریص، پول‌دوست)

greedy

greedy

طمع‌کار (حریص، طماع)

greedy guts

greedy guts

آدم شکم‌چران (آدم شکم‌پرست، آدم حریص)
3

mercenary

mercenary

پول‌دوست (پولکی)

narcissism

narcissism

خودشیفتگی (نارسیسیسم)

look after number one

look after number one

به فکر خود بودن (اول خود را در نظر گرفتن)

opportunism

opportunism

فرصت‌طلبی
4

opportunist

opportunist

فرصت‌طلب

self-absorbed

self-absorbed

خودمحور (خودخواه، خودشیفته)

self-centered

self-centered

خودخواه (خودمحور)

self-indulgent

self-indulgent

خوش‌گذران (راحت‌طلب، لذت‌جو)
5

selfish

selfish

خودخواه

self-pity

self-pity

ترحم به خود (دلسوزی به حال خود، خوددلسوزی)

self-regard

self-regard

عزت نفس

self-serving

self-serving

خودمحور (طالب منافع شخصی، خودخواه)
6

vain

vain

مغرور متکبر

vanity

vanity

غرور (تکبر، خودشیفتگی)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.