دسته بندی ها
بزن بریم

جدایی

لغات انگلیسی جدایی

1

settlement

settlement

سند (قرارداد)

decree absolute

decree absolute

طلاق باین

divorcée

divorcée

زن مطلقه

leave

leave

ترک کردن (رها کردن، رفتن)
2

liaison

liaison

رابطه نامشروع

lover

lover

معشوقه (معشوق)

adultery

adultery

خیانت (زنا)

affair

affair

رابطه‌ی نامشروع (جنسی)
3

dissolution

dissolution

فروپاشی (زوال، تجزیه، فسخ)

dump

dump

ول کردن (بهم زدن (رابطه عاشقانه))

mistress

mistress

معشوقه

split

split

جدا شدن
4

dissolve

dissolve

منحل کردن (فسخ کردن)

divorce

divorce

طلاق

breakup

breakup

جدایی (به هم زدن (رابطه))

annul

annul

باطل کردن (لغو کردن، فسخ کردن)
5

bigamy

bigamy

دو همسری

divorce

divorce

طلاق گرفتن (جدا شدن، طلاق دادن)

nullity

nullity

لغو (ابطال، فسخ)

ex

ex

همسر سابق (دوست پسر یا دوست دختر سابق)
6

break up

break up

به هم زدن (تمام کردن (رابطه))

unfaithful

unfaithful

بی وفا (خیانت کار)

cheat

cheat

خیانت کردن (بی‌وفایی کردن)

divorcé

divorcé

مرد مطلقه
7

part

part

جدا شدن (ترک کردن)

extramarital

extramarital

نامشروع (خارج از زناشویی، زناکارانه)

custody

custody

حضانت (سرپرستی)

separate

separate

جدا شدن (طلاق گرفتن)
8

file

file

درخواست دادن (پرونده قضایی) (به ثبت رساندن (شکایت و ...))

divorced

divorced

طلاق گرفته (مطلقه، جدا شده)

separation

separation

جدایی (متارکه)

chuck

chuck

بهم زدن (رابطه عاشقانه) (ول کردن)
9

custodial

custodial

حضانتی (دارای حق حضانت)

divorcee

divorcee

مطلقه

lead on

lead on

فریب دادن (وسوسه و گمراه کردن، ترغیب کردن)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *