دسته بندی ها
بزن بریم

عدالت اجتماعی

لغات انگلیسی عدالت اجتماعی

1

acceptance

acceptance

پذیرش (قبولی)

antagonism

antagonism

خصومت (دشمنی، ستیز)

bias

bias

تعصب (تبعیض)

discriminate

discriminate

تبعیض قائل شدن (فرق گذاشتن)
2

discrimination

discrimination

تبعیض (فرق گذاری)

egalitarian

egalitarian

مساوات‌خواه (عدالت‌طلب)

elite

elite

نخبه (زبده، ممتاز)

elitism

elitism

نخبه‌گرایی
3

equal

equal

مساوی (برابر)

equality

equality

برابری (مساوات)

feminism

feminism

فمینیسم (جنبش طرفداری از حقوق زنان)

feminist

feminist

حامی حقوق زنان (فمنیست)
4

homophobia

homophobia

همجنس‌بازهراسی (همجنس‌بازستیزی)

human rights

human rights

حقوق بشر

inequality

inequality

نابرابری

justice

justice

عدالت
5

majority

majority

اکثریت

marginalize

marginalize

به حاشیه راندن (نادیده گرفتن، مورد کم توجهی قرار دادن)

minority

minority

اقلیت (تعداد کم)

parity

parity

برابری (تساوی)
6

persecute

persecute

آزار و اذیت کردن (شکنجه کردن، ظلم کردن)

positive discrimination

positive discrimination

تبعیض مثبت (تبعیض جبرانی، تخصیص سهمیه)

prejudice

prejudice

تعصب (تبعیض)

prejudiced

prejudiced

متعصب
7

racism

racism

نژادپرستی

racist

racist

نژادپرست (نژادپرستانه)

racist

racist

نژادپرست

right

right

حق
8

segregation

segregation

تبعیض (نژادی و مذهبی) (جدایی، تفکیک)

sexism

sexism

تبعیض جنسیتی

sexist

sexist

تبعیض گرایانه (از لحاظ جنسی) (تبعیض‌گرا، جنسیت‌زده)

tension

tension

تنش (درگیری)
9

tolerance

tolerance

تحمل (طاقت، مقاومت)

tolerant

tolerant

باگذشت (پرتحمل، شکیبا)

women’s liberation

women’s liberation

آزادی‌بخش زنان
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.