دسته بندی ها
بزن بریم

خورشید و ماه

لغات انگلیسی خورشید و ماه

1

bake

bake

پختن (از گرما)

beat down

beat down

به شدت تابیدن (آفتاب)

burn

burn

آفتاب سوخته شدن (زیر آفتاب سوختن)

catch the sun

catch the sun

آفتاب سوخته شدن (برنزه شدن)
2

come out

come out

طلوع کردن

come up

come up

طلوع کردن (خورشید و ماه) (بالا آمدن)

corona

corona

تاج خورشیدی (بیرونی‌ترین لایه خورشید)

crescent

crescent

هلال (ماه)
3

dawn

dawn

سحر (سپیده دم، طلوع خورشید)

dawn

dawn

آغاز شدن

dawn chorus

dawn chorus

آواز صبحگاه پرندگان

daybreak

daybreak

سپیده دم (سحرگاه، صبح زود)
4

daylight

daylight

روشنایی روز

eclipse

eclipse

کسوف/خسوف

equinox

equinox

نقطه اعتدال (اعتدالین)

full moon

full moon

ماه کامل
5

go around

go around

حول ... گشتن (دور ... گشتن)

go down

go down

غروب کردن (خورشید)

go round

go round

حول ... گشتن (دور ... گشتن)

half-moon

half-moon

تربیع اول و ثانی (ماه) (نیمه ماه)
6

heatstroke

heatstroke

گرمازدگی

lunar

lunar

قمری ([وابسته به ماه])

midnight sun

midnight sun

خورشید نیمه‌شب (پدیده طبیعی)

moon

moon

ماه
7

moonlight

moonlight

نور ماه (مهتاب)

new moon

new moon

ماه نو

penumbra

penumbra

نیم‌سایه (نجوم)

ray

ray

پرتو (اشعه (جمع شعاع))
8

rise

rise

طلوع کردن

harmonious

harmonious

موزون (هماهنگ، سازگار، موافق)

scorch

scorch

خشکاندن ((به آرامی) سوزاندن)

shine

shine

تابیدن (نور پراکندن، نور داشتن)
9

solar

solar

خورشیدی شمسی

solar year

solar year

سال شمسی (365 روز، سال اعتدالی)

solstice

solstice

انقلاب (تابستانی و زمستانی) (انقلابین (جمع))

spell

spell

دوره (بازه)
10

sun

sun

خورشید آفتاب

sunbathe

sunbathe

حمام آفتاب گرفتن

sunbeam

sunbeam

نور خورشید

sunburn

sunburn

آفتاب‌سوختگی
11

sunburned

sunburned

آفتاب‎ سوخته

sunless

sunless

گرفته (هوا) (ابری)

sunlight

sunlight

نور خورشید

sunlit

sunlit

روشن از نور آفتاب
12

sunny

sunny

آفتابی

sunray

sunray

نور خورشید (اشعه آفتاب)

sunrise

sunrise

طلوع خورشید

sunset

sunset

غروب خورشید
13

sunshine

sunshine

آفتاب (نور آفتاب)

suntan

suntan

برنزه (با آفتاب)

sunstroke

sunstroke

آفتاب‌زدگی (گرمازدگی)

suntrap

suntrap

منطقه آفتاب‌گیر
14

sunup

sunup

طلوع آفتاب

swelter

swelter

از گرما بی‌حال شدن (از گرما کلافه شدن)

tan

tan

برنزه شدن

tan

tan

برنزه (آفتاب سوخته)
15

twilight

twilight

هوای گرگ و میش ([حالت آسمان بین غروب خورشید تا تاریکی کامل])

wane

wane

افول کردن (ماه) (از بدر به هلال رسیدن)

wax

wax

از هلال به بدر رسیدن (ماه)

zenith

zenith

سمت‌الرأس (سرسو)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *