دسته بندی ها
بزن بریم

تعجب

لغات انگلیسی تعجب

1

agape

agape

کاملا باز (اشاره به دهان به دلیل حیرت) (گشوده)

aghast

aghast

مبهوت (حیرت‌زده، متعجب)

amaze

amaze

شگفت‌زده کردن (متعجب کردن)

amazed

amazed

متحیر (شگفت‌زده، حیرت‌زده)
2

amazement

amazement

شگفتی (حیرت)

astonish

astonish

متعجب ساختن (متحیر کردن)

astonished

astonished

متحیر (حیرت‌زده، متعجب)

astonishment

astonishment

حیرت
3

astound

astound

حیرت‌زده کردن (مبهوت کردن، متعجب ساختن)

astounded

astounded

شگفت‌زده (متعجب)

catch someone off balance

catch someone off balance

غافلگیر کردن (متعجب کردن)

believe it or not

believe it or not

می‌خواهد باورت بشود می‌خواهد نشود (باور کنی یا نکنی)
4

blindside

blindside

غافلگیر کردن (منفی)

blow one's mind

blow one's mind

مات و مبهوت کردن (غافلگیر کردن)

a bolt from the blue

a bolt from the blue

رخداد یا خبر غیر منتظره و غافلگیرکننده

boggle

boggle

حیرت‌زده شدن (متعجب شدن، سردرگم شدن)
5

bowl over

bowl over

شگفت‌زده کردن (متعجب کردن)

breathtaking

breathtaking

خیره‌کننده (نفس‌گیر)

catch out

catch out

دست کسی را رو کردن (مچ کسی را گرفتن)

confound

confound

گیج کردن (مات و مبهوت کردن)
6

consternation

consternation

حیرت (بهت، تعجب)

dumbfound

dumbfound

مات و مبهوت کردن (متعجب کردن)

dumbfounded

dumbfounded

مات و مبهوت (زبان بند آمده، متحیر)

ejaculation

ejaculation

فریاد ناگهانی
7

exclamatory

exclamatory

تعجبی

raise eyebrows

raise eyebrows

ابرو بالا انداختن (از تعجب یا نارضایتی)

flabbergasted

flabbergasted

مات و مبهوت (انگشت به دهان)

flinch

flinch

عضلات را منقبض کردن (از ترس یا انزجار) (چهره در هم کشیدن)
8

floor

floor

متعجب ساختن (سردرگم کردن، غافلگیر کردن)

freeze

freeze

بی حرکت ماندن (از ترس و ...) (بر جای خشک شدن)

gasp

gasp

نفس نفس زدن ([به‌طور ناگهانی و سریع نفس کشیدن از روی تعجب و ...])

gobsmacked

gobsmacked

شوکه (متعجب)
9

goggle

goggle

با چشمان کاملا باز خیره شدن (از روی تعجب) (زل زدن)

goggle-eyed

goggle-eyed

خیره (با چشمانی کاملا باز)

halt

halt

متوقف کردن ایستادن، توقف کردن، نگه داشتن، متوقف شدن)

indignant

indignant

خشمگین (رنجیده، آزرده)
10

indignation

indignation

خشم (عصبانیت)

indrawn

indrawn

فرو داده شده (نفس)

jolt

jolt

شوک (تکانه، احساس شدید)

jump

jump

از جا پریدن (از ترس، شگفتی و ...)
11

knock someone sideways

knock someone sideways

حیرت‌زده کردن (متحیر کردن، شگفت‌زده کردن)

knock someone dead

knock someone dead

کسی را به شدت تحت تاثیر قرار دادن

lost

lost

سردرگم (گیج، هاج و واج)

marvel

marvel

شگفتی (موجب حیرت)
12

marvel

marvel

حیرت‌زده شدن (تعجب و تحسین کردن)

open-mouthed

open-mouthed

مات و مبهوت (شگفت‌زده)

poleaxe

poleaxe

شگفت‌زده کردن (مات و مبهوت کردن)

pop

pop

کاملا باز شدن (چشم در اثر تعجب)
13

pop-eyed

pop-eyed

با چشمان گشوده (از تعجب)

round-eyed

round-eyed

با چشمان کاملا گشوده

sensation

sensation

شور و هیجان

sensational

sensational

مهیج (هیجان انگیز، محشر، فوق‌العاده)
14

shake up

shake up

غافلگیر کردن (متعجب کردن)

shock

shock

شوک (ضربه روحی)

knock someone's socks off

knock someone's socks off

شگفت‌زده کردن (متعجب ساختن)

speechless

speechless

زبان بند آمده (در اثر تعجب یا ترس) (ناتوان به تکلم)
15

stagger

stagger

حیرت‌زده کردن (شگفت‌زده کردن، سراسیمه کردن)

staggered

staggered

بهت‌زده (حیرت‌زده)

start

start

از جا پریدن (یکه خوردن)

startle

startle

ترساندن (غافلگیر کردن، شوکه کردن، از جا پراندن)
16

stop someone in their tracks

stop someone in their tracks

متوقف ساختن

stun

stun

هاج و واج کردن (مات و مبهوت کردن)

stupefy

stupefy

گیج شدن (متحیر شدن، کودن شدن)

surprise

surprise

متعجب ساختن (غافلگیر کردن)
17

surprise

surprise

شگفتی (تعجب، غافلگیری)

surprised

surprised

متعجب (شگفت‌زده)

surprising

surprising

حیرت‌آور (تعجب‌آمیز)

take aback

take aback

متعجب ساختن (غافلگیر کردن)
18

throw

throw

شوکه کردن (غافلگیر کردن، حیرت‌زده کردن)

thunderstruck

thunderstruck

مات و مبهوت (هاج‌وواج، متحیر)

wide-eyed

wide-eyed

با چشمانی کاملا باز (در اثر ترس، تعجب و ...)

wonder

wonder

تعجب (حیرت، بهت)
19

wonderful

wonderful

شگفت‌انگیز

wonderment

wonderment

حیرت (شگفتی، تعجب)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *