دسته بندی ها
بزن بریم

اسم مرکب در انگلیسی

اسم مرکب در زبان انگلیسی Compound Noun

اسم مرکب در زبان انگلیسی به شکل‌های مختلف ساخته می شوند و هر اسم مرکب حداقل از دو بخش تشکیل شده است. در واقع اسم‌ مرکب در زبان انگلیسی اسم‌هایی…