دسته بندی ها
بزن بریم

تقویت زبان انگلیسی با فیلم

تقویت زبان انگلیسی با دیالوگ فیلم – stand by me

تقویت زبان انگلیسی با دیالوگ فیلم شماره 30. امروز آموزش زبان انگلیسی با دیالوگ فیلم کنارم بمان به همراه جمله انگلیسی و ترجمه جمله انگلیسی به فارسی را خدمت شما تقدیم می…