دسته بندی ها
بزن بریم

جنسیت در انگلیسی

جنسیت در اسم

همانطور که می‌دانید اسم در زبان فارسی جنسیت ندارد، ولی در زبان انگلیسی تعداد از این اسامی جنسیت دارند. در این مقاله با جنسیت در اسم در زبان انگلیسی آشنا…