دسته بندی ها
بزن بریم

حالت های فاعل

اسم فاعل در انگلیسی؛ نکات طلایی گرامری

حالت اسم عبارت است از تغییر در شکل اسم یا ضمیر به نحوی که رابطه دستوری بین آن با سایر کلمات جمله برقرار گردد. در زبان انگلیسی اسم ۵ حالت…