دسته بندی ها
بزن بریم

زمان حال ساده در انگلیسی با مثال