دسته بندی ها
بزن بریم

شخصیت بخشی به اشیاء

شخصیت بخشی به اشیا بی جان-نکات کلیدی

در زبان انگلیسی برای بعضی از اشیای بی جان، شخصیت انسانی مذکر یا مونث قائل می‌شوند که به این کار شخصیت بخشی به اشیا بی جان می گویند. در این مقاله…